ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
12.02.2022

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ОСЕМНАДЕСЕТОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на ОбС – Айтос   на   20.02.2022 г. /петък/ от 9.30 ч.  в заседателната  зала  на  Община  Айтос   при следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :
 1. Отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетни сметки и фондове и капиталови разходи към 30.12.2021 г.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 2. Предложение от Кмета на Община Айтос относно приемане на Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 3. Предложение от Кмета на Община Айтос относно одобряване на план-схема за газификация на град Айтос.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ТРСБЖПЕ
 4. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно  нововъведени обекти и необходимостта от квалифициран персонал за поддръжка.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 5. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно отдаване под наем на паркоместа от общински паркинги и в синя и пешеходна зона.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 6. Докладна записка от Станка Господинова – Директор Дирекция „ФСДУС”, Община Айтос относно одобряване направените разходи за командировки от Кмета на Община Айтос за времето от 01.10. до 30.12.2021 г.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ФИБ; ЗОР
 7. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на годишен план за приватизация през 2009 г. в Община Айтос.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 8. Предложение от Кмета на Община Айтос относно докладна записка с изх. № 2/ 07.01.2022 г. от инж. Илия Златев Илиев – Управител на „Айтос – Автотранспорт” ЕООД – гр. Айтос с предложение за продажба на 16 бр. МПС, собственост на дружеството.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
       ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД
 9. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на училищните земи на общинските училища за стопанисване и управление.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ССДАП; ОСПСКСД
 10. Докладна записка от Председателя на ОбС - Айтос относно искане за прекратяване на съсобственост между Община Айтос и гражданин – собственик на недвижим имот от ПИ № 111 по плана на ЗЗП местност „Набожната къща”, гр. Айтос.
       Докл.:  Председателя на ОбС - Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ССДАП
 11. Докладна записка от Председателя на ОбС - Айтос относно определяне на цени на земеделски земи в зоните по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, изготвени от лицензиран оценител.
       Докл.:  Председателя на ОбС - Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ССДАП
 12. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Провадийско шосе”, УПИ № IX, седма категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 13. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 89, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 14. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 219, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 15. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 65, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 16. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 25, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 17. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 178, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 18. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 247, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 19. Предложение от Кмета на Община Айтос  относно продажба на недвижим имот земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, ПИ № 187, четвърта категория.
       Докл.:  Кмета на Община Айтос
      ПК: ЗОР; ФИБ; ОСПСКСД; ТРСБЖПЕ;
                                    ССДАП; ЗСДСОТ; ОКИВМД; ОПНО
 
 20. Питания.


АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – АЙТОС /Писмо за заместване № 78(1)/ 03.02.2009г./ Добавете коментар


Име:
E-mail:
Коментар:

Въведете текста от картинката: