Вход


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАБОТОДАТЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
01.08.2021
ОБЩИНА АЙТОС ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
за осигуряване на заетост на безработните, които предлагат европейските и националните програми, в тясно сътрудничество с Бюрото по труда. Данните сочат, че в момента Община Айтос е най-големият работодател на своята територия. Още през м. февруари т.г. Общинската администрация подаде заявка и кандидатства по схема „Развитие” за две длъжности, за общо 58 общи работници. Одобрени бяха 53-ма. 29 души бяха включени в списъка като кандидати за длъжността „общ работник – поддръжка на сгради”, от които 16 човека бяха разпределени в населените места. Останалите 13 души работят на различни градски обекти –в  детски градини и училища, в болницата, поликлиниката, по общинските фирми и в зоопарка. За втората длъжност „общ работник – строителство” се класираха 24 безработни, 18 от тях вече се трудят в селата, останалите са на обекти в града. В продължение на месец и половина, всеки един от общо 53-мата общи работници премина курс на обучение на тема „Основни и довършителни работи”, за да получи теоретични и практически знания за дейностите „поддръжка на сгради” и „строителни дейности извън сградите”. Задължителната при обучението практика, курсистите проведоха в парк „Славеева река”. Още докато се обучаваха, те успяха да ремонтират изпотрошените стълби към зоопарка. Обучението и практиката се водеше от специалисти на Националния център за бизнес развитие.
Работниците разписаха трудовите си договори с Община Айтос на 2 май т.г. Бяха им назначени преки ръководители, съобразно обектите, на които се трудят. Преките ръководители по места им поставят задачите и контролират изпълнението им. Периодично се извършват проверки от Дирекция „Бюро по труда” – Айтос, съвместно със Силвия Колева – ст. експерт в Общинската администрация. „Разчитаме на строгия контрол, който се осъществява от преките ръководители и на оценката им за свършената работа. Това са директорите на детските и учебните заведения, управителите на общинските фирми, кметовете по селата и т.н. Изпълняват се ремонтни дейности по сградите, боядисване и др. За сега, отзивите за дейността на общите работници са много добри.”, каза за „НП” Колева.
ДРУГИ, 124 КУРСИСТИ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГРАДИНАР”
Заявка за длъжността „градинар” Община Айтос подаде през м. март т.г. От 124-ма завършиха курса на обучение, с договори, от 5 юни т.г. бяха назначени 115 безработни. Обучението се водеше от фирма „Стил” и Бизнес център Бургас. По време на обучението, което включваше 200 учебни часа, на всички курсисти бяха осигурени стипендии и пари за транспортни разходи до населените места. 62-ма градинари са разпределени в 16-те села на общината, останалите работят в града. Новите градинки, добре поддържаните стари и чистотата в Айтос е резултат от техния ежедневен труд. Така е и в селата.
КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НЕ МОГАТ ДА СЕ НАХВАЛЯТ
от добрата работа на общите работници и градинарите. „До сега не бяхме разбрали, че по някои от улиците на с. Тополица има тротоари. Наноси от години се бяха натрупали върху плочките. Работниците дни наред почистваха, селото светна. Който и да мине край Кметството – благодари и ги хвали. Втори мандат съм кмет на селото и ще призная, че с.Тополица никога не е било по-чисто. Радваме се и се опитваме за пазим. Хората оценяват промяната. По схема „Развитие” в Тополица работят 6 души, лично наблюдавам работата им и съм много доволен”, разказа за „НП” кметът на с. Тополица Шабан Шабан Азиз.
И кметът на с. Пещерско Мехмед Ереджеб Мустафа специално пристигна в редакцията на общинското издание, за да похвали тримата градинари и двамата общи работници, които всеки ден се трудят в селото. „Сега почистват Гробищния парк, който не е „пипан” от години. В християнското гробище никой не смееше да влезе – тревите бяха до кръста. Хората работят съвестно и резултатите са налице. Поддържат и поливат градинките, белосват и боядисват. Всеки ден им поставям нови задачи.”, доволен е кметът Мустафа.
И един обикновен гражданин на Пещерско сподели с „НП” възторга си от промените в селото – 65-годишния Осман Мехмед. „Трябва да дойдете и с очите си да видите за какво става дума. Гробището беше с бодили и храсти – сега е като градина. Как до сега е нямало такива хора?! Благодарим на кмета на Общината, че им даде работа, и на нашия кмет, че ги контролира всеки ден. Работят хората – няма какво да се каже!”, заключава с апломб Осман.
СТАРТИРА НОВА СХЕМА „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
Агенцията по заетостта стартира нова схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд. Схемата  е с бюджет 80 млн. лева . Община Айтос ще кандидатства за осигуряване на заетост и по тази схема. Общинарите вече готвят заявка за наемане на безработни, регистрирани в Бюрото по труда, съобщи за „НП” Нурсерен Хайрула – ст. експерт в Общинска администрация. Тя ни съобщи в аванс и какви са целите на схемата - да насърчи работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни лица, като приоритетно се включват хора от уязвимите групи на пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; с ниско образование; от етническите малцинства и трайно безработни лица.
Като работодател, Община Айтос се стреми оптимално да се възползва от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ако бъде одобрена и по тази схема, Общината ще получи пълна субсидия за възнагражденията на всяко наето безработно лице за период от 6 до 12 месеца, заедно с всички дължими осигуровки върху сумата от 380 лв. Освен това, в рамките на 6 месеца, Общината ще може да определя по 1 служител, който ще бъде наставник. Наставникът ще получава половин минимална работна заплата, заедно с осигуровките към тази сума.