Вход


КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ ВНАСЯ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПЕТ НАРЕДБИ
14.11.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/26.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

3. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2006 г. за преместваемите обекти на територията на община Айтос.

4. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2006 г. за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на община Айтос.

5. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2008 г. за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.

6. Докладна записка от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно промяна в Наредба № 1 от 26.02.2022 г. „за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос” относно таксата за битови отпадъци.

 7. Докладна записка от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2013 г.

8. Предложение от Димитър Димитров – председател на комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на Общинско търговско дружество „Айтос-Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос.

9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект „Изграждане на защитено жилище в гр.Айтос”.

10. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ” относно приемане изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 3 на ОбС – Айтос, протокол № 2/29.11.2011 г.

11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отмяна на Решение № 113 на Общински съвет от 29.05.2021 г.

12.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на имот, представляващ поземлен имот № 172 в кв.204а, за който е отреден УПИ І – „за училище” по действащия ПУП на гр.Айтос, бивше помощно училище „д-р Петър Берон”, находящ се на ул.”Шейново” № 5.

13. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнение на Съдебно решение на основание § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

14. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на следните ПУП – Парцеларни планове: „ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за захранване на нов БКТП” в ПИ № 223014 и „ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод” до поземлен имот № 223014, м. „Карнобатски път”, землище на гр.Айтос през имоти общинска собственост.

15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на общински терен в регулация, находящ се в гр.Айтос, УПИ ХХІV.

16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на общински терен в регулация, находящ се в гр.Айтос, УПИ ХХV.

 17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-2522, кв.55 по плана на гр.Айтос.

18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІХ-1123, кв.28 по плана на гр.Айтос.

19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХХІ, кв.116 по плана на гр.Айтос.

20. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 467002 с площ 20 дка, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Стамбол сърта”, земеделска земя, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

21. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и гражданин – за недвижим имот ПИ № 633, м.”Слънчева лъка”, землище гр.Айтос.

22. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и гражданин – за недвижим имот УПИ ХІV, кв.1, находящ се в „ЗОЖ”,  землище с.Съдиево.

23. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

24. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 20 броя, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

25. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН/