К О Н К У Р С "МОЯТА БЪЛГАРИЯ – 2010"г.
28.01.2022

Конкурсът ще се проведе в  навечерието на празника, в арт-салона на СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”град Айтос.
 Победителите ще вземат участие в програмата на 3ти март.
 Целта на конкурса е да възпитава подрастващите в патриотични чувства.

МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ!
РЕГЛАМЕНТ:
 1. Право на участие:
  1.1. Деца и ученици от следните възрастови групи:
 I – ІІ  клас
 ІІІ – V клас
 VІ – VІІІ клас
 ІХ – ХІІ клас
 2. Изисквания:
  2.1. Параметри на участието
 изпълнение на поезия
 - индивидуално – до 5 min
    - колективно – до 15 min
  2.2. График:
 19.02.2010г. – предаване на Заявки за изпълнение от всяко училище – писмено до дирекция „ОКВСТ” – с трите имена на участника или групата, заглавие на стихотворението, автор,ръководител и времетраене.
 25.02.2010г. – от 13. 00 часа в арт-салона на СОУ”Н.Й.Вапцаров” – конкурс за изпълнение на поезия „Моята България”.
  2.3. Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.
 3. Резултати и награждаване:
 Обявяване на резултатите на 25.02.2010г. – излъчено от компетентно жури с членове от РИО на МОМН гр.Бургас
Награди:
 Всички участници получават грамота.
 Класираните изпълнители получават парична награда-на26.02.2010г. от дирекция”ОКВСТ”,от ръководителите,след представяне на данни за учениците.
 За всяка възрастова група и категория ще бъдат присъдени   І ва, ІІ ра и ІІІ та награда.

За справки: тел. 2-21-72; 2-20-30; 2-35-27; 2-27-23