Общинският съвет прие отчета за изпълнение на бюджет - 2009
29.01.2022
През 2009 г. разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт са в размер 1 644 хил. лв. От собствени бюджетни средства и целева субсидия са вложени общо 1 504 хил. лв., което представлява 91 % от общия обем на разходите за бюджета.
 Размера  на разходите за канализация села със средства получени от ПУДООС  е –84 хил.лв. Разходите за ремонт на улични и тротоарни настилки в града и селата са 396 хил. лв.  За благоустрояване на „общински пазар” са изразходени 116 хил.лв.За проекиране водопроводи по селата ,авторски надзор и независим строителен надзор на обектите по ПУДООС са изразходени 106 хил.лв. За ремонт на пътя Тополица –гарата 50 хил.лв. За ремонт на общинските пътища са изразходени 198 хил.лв.
Капиталовите разходи за образованието са в размер на 208 хил.
За “ОЦСЗУ” вложените капиталови разходи са в размер на 9 хил. лв.