Приеха отчета за бюджет - 2009 на Община Айтос
29.01.2022


О Б Щ И Н А   А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
АЙТОС ЗА 2009 г.

Бюджета на Община Айтос за 2009 г. е приет с решение № 200 на Общински съвет,   на заседание проведено на 27.02.2022 г.
Изтеклата 2009 г. беше една сложна бюджетна година, през която трябваше да се справяме с познати и нови предизвикателства. Те включваха 90 процента размер на държавния трансфер. Значителна загуба на някои собствени приходи под влияние на кризата, основно възмездния имуществен данък и от продажба на общинска собственост.
За преодоляване на неблагоприятното влияние на кризата общината изготви и успешно изпълняваше антикризистна програма.
През годината бюджета е актуализиран служебно , на основание нормативни актове на МС, писма на МФ и по решение на Общински съвет на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети.
Как се изпълни бюджета за 2009 г. по приходите и по разходите.

ПРИХОДИ
 Първоначалния план за приходите по бюджета е в размер на 13 209 хил. лв. След промените през годината, уточнения план е 14 785 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите е 13 487 хил. лв.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ
Общото за всички приходи от Републиканския бюджет за 2009 г. е това, че всички бяха предоставени в размер на 90 процента от разчетените със ЗДБ на РБ за 2009 г.

- Обща субсидия за финансиране на държавните дейности
През 2009 г. финансирането на държавните дейности се осигуряваше с обща  субсидия, която се предоставяше като трансфери съгласно сроковете и размерите определени със ЗДБ за 2009 г.
Първоначалния план на общата субсидия определен със ЗДБ за 2009 г. е в размер на 6 925 хил. лв. Уточнения план  е в размер на 7 657 хил. лв.
 Размера на общата субсидия е многократно актуализиран /увеличаван и намаляван/ през годината на основание на нормативни актове на МС и писма на МФ. Увеличението е в размер на 732  хил. лв. , като в голямата си част тези промени се отнасят за функция “Образование”  – за закуски, за увеличения брой ученици, за учебници, за пътни разходи за учители, за изпълнение на критериите за делегираните бюджети и др.  През м. юни субсидията е намалена с 60 хил. лв. за дейност “здравеопазване” неправилно разчетени с първоначалния бюджет.
 Постъпилите средства в бюджета на общината като обща субсидия са в размер на  6 962 лв.или 91% от плана.
През годината на базата на действително извършени разходи на общините се предоставят  допълнителни трансфери, които не се планират в първоначалния бюджет, но са предвидени със ЗДБ.
Размера на този вид трансфери за 2009 г. е както следва : от МТСП за Програма „Временна заетост”- 210 хил.лв., по програми на МОМН за училищата -  49 хил.лв., за провеждане на избори -43 хил. лв., трансфер за преодоляване на последици от бедствия и аварии -3 974 лв.
На основание чл. 80  от  ПМС№27 /09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2009 г.  на общината са предоставени субсидии за  вътрешноградски пътнически превози в размер на 1 740 лв. и на основание чл. 82 от същото постановление са предоставени 68 хил.лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната и за финансиране на ученически превози 118 хил.лв.
– Преходен остатък от държавни дейности от 2008г., използван за финансиране на държавни дейности е в размер на 419 хил. лв.

СОБСВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Съгласно решение на общински съвет постъпленията, от отдадените под наем училищни земи се  използват за финансиране на образованието. Постъпленията за 2009 г. са в размер на 29 979 лв. при годишен план 48 900 лв. От постъпилите средства 6 219 лв. са предоставени на училищата / ОУ „Светлина” с.Тополица -2440 лв. ОУ „Хр.Ботев” с.Мъглен -3 025 лв. ОУ с.Пирне -753 лв./ , а 23 760 лв. са използвани за финансиране на ученически превози.
През изтеклата година училищата са реализирали собствени приходи в размер на 4 199 лв. от предадени вторични суровини и тръжна документация.
От олихвяване на бюджетните сметки на училищата са постъпили 714 лв.
Общия размер на приходите за финансиране на държавните дейности през 2009 г. са в размер на 7 909 хил.лв.

ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
СОБСТВЕНИ  ПРИХОДИ
Собствените приходи за 2009 г. за финансиране на местни дейности са в размер на 2 706 хил. лв. и включват данъчни и не данъчни приходи:
А – Данъчни приходи
Данъчните приходи за годината са в размер на 921 хил. лв. при годишен план 887 хил. лв. Преизпълнение на плана с 34 хил. лв.
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 176 хил. лв.  при план 185 хил.лв. с 9 хил. лв. неизпълнение на плана и с 9 хил.лв. по-малко от миналата година.  По малкия размер на постъпления се обяснява с това ,че при определяне на размера на данък недвижими имоти, той беше намален както за жилищни имоти, чиято данъчна оценка беше значително увеличена , така и за не жилищни имоти, която балансова стойност остана непроменена .
Постъпленията от данъка при придобиване на имущество по безвъзмезден и възмезден начин са в размер на 274 хил.лв. при план 350 хил.лв., с 76 хил.лв. неизпълнение и със 173 хил.лв. по-малко от миналата година.
 Постъпленията от този данък се определя от броя и стойността на сделките за придобиване на имущество, осъществени на територията на общината и върху намалението на неговия размер особено негативно влияние оказа икономическата криза в страната.
Данъка върху превозните средства  е 360 хил. лв. при годишен план 265 хил. лв., 136 % изпълнение и с  93 хил.лв. в повече от миналата година. Увеличението на приходите от този данък в голяма степен се дължи на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта от отдел „МДТ”
Постъпленията от патентния данък,  са 102 хил.лв. при план 80 хил.лв. и 10 хил.лв. повече от миналата година
Постъпленията от данъчните приходи непрекъснато нарастват в годините и за 2009 г. те са 34 % от общия размер на собствените приходи на общината.
Това предполага и по голямата им значимост по отношения самостоятелността на общината  и необходимостта да се отделя по голямо внимание при определяне на данъчните ставки, а също и за подобряване на събираемостта.
За изтеклата  2009 г. можем да отчетем, че са предприети всички необходими законови мерки за подобряване на събираемостта. Започналите процедури по ДОПК ще продължат и през 2010 г. 
   
 Б – Не данъчни приходи
Не данъчните приходи за годината са в размер на 1 915 хил.лв. при годишен план 2 447 хил.лв. или 532 хил.лв. не изпълнение на плана.
 Не данъчните приходи включват:
- Приходи от собственост.
 Приходите от собственост са: наеми от общинско имущество, земеделски земи , дивиденти, приходи от продажба на услуги  и лихви по банкови сметки и са в размер на 323 хил. лв. при годишен план 378 хил. лв. или  55 хил. лв. по-малко от предвидените по план.
Приходите от наем на общинско имущество са в размер на 151 хил. лв. при годишен план 204 хил. лв., и с 27 хил. лв. повече от миналата година..
През 2009 г. са подписани нови договори за наем ,договори с по-високи цени в резултат на което приходите са с 27 хил.лв. повече от предходната година
  Не изрядните длъжници периодично са приканвани с писма да погасят задълженията си . В голямата си част това са наематели на общински жилища, които са с финансови затруднения и с години имат стари задължения.
Приходите от наеми от земеделски земи и язовири са в размер на 37 хил. лв. при годишен план 12 хил. лв. В плана бяха заложени само приходите от наеми на язовири , а в отчета са включени приходите от наеми на зем. земи по стари задължения.
Приходите от продажба на услуги са в размер на 47 хил.лв. при план147 хил.лв. или 100 хил.лв. неизпълнение на плана. Неизпълнението на плана в голямата си част е в резултат на неизпълнение на предвидените приходи от синята зона. Дейността не беше организирана през изтеклата година.
Значителен е размера на лихвите по банкови сметки 85 хил.лв. Тези постъпления са в резултат на депозиране на свободните парични средства през годината при по-висок лихвен процент.
Постъпленията от дивиденти са в размер на 3 367 лв. От „Авицена „ ЕООД-2168 лв., от „Автотранспорт „ ЕООД -480 лв., „Генер „ ЕООД -329 лв. и „Бургасинвест” ООД -390 лв.

Приходи от общински такси
Приходите от общински такси са в размер на 1 347хил. лв. при годишен план 1200 хил.лв. или 112 % изпълнение на плана и със 114хил. лв. повече от миналата година.
Най- голям относителен дял 50 % от общия размер на таксите  е този на такса битови отпадъци 676 хил. лв. при годишен план 630 хил. лв.-107 % изпълнение на плана и с 20 хил.лв. повече от миналата година.
Приходите от такси за ползване на общински пазари, тротоари и терени са в размер на 134 хил.лв. при годишен план 94 хил. лв.  и с 46 хил.лв. повече от миналата година. Увеличението на приходи в голяма степен се дължи на създадената по-добра организация от дирекция „ОбСИР”
Таксите за детски градини са с в размер на 196 хил.лв. 115 % изпълнение на плана и с 61  хил. лв. по –вече от миналата година. Увеличението е в резултат на новия по-голям размер на таксите и по-големия брой деца.
 Повече приходи са постъпили  от такси за Детска млечна кухня 41 хил.лв. при план 39 хил.лв. и 3 хил.лв. по-вече от миналата година, които са в резултат на по - големия брой на обслужваните деца.
Постъпленията от такси от ДСП са с 5 хил.лв. повече от планираните , което е в резултат на увеличения брой на обслужваните лица.
Преизпълнен е плана за приходите от такси от технически услуги с 22 хил.лв., което  се дължи на по големия брой извършени услуги и новоприети такси.
Не е изпълнен плана за приходите от административни услуги с 5 хил.лв. Тези постъпления ще продължат да намалят и през следващата година в резултат на отпадане на различни изисквания с промяната в голям брой от законите.
Преизпълнен е плана за други общински такси със 11 хил.лв.

- Глоби, санкции и наказателни лихви
Постъпленията от тези приходи са в размер на 30 687 лв. при годишен план 30 хил. лв.

-   Приходи от продажба на общинско имущество
Приходите от продажба на общинско имущество са в размер на 167 хил. лв. при годишен план 800 хил. лв.- 633 хил.лв. неизпълнение на плана. Те включват основно продажба на терени и земеделски земи  и тяхното неизпълнение, води до общото неизпълнение на плана за собствените приходи.

Приходи от концесии
Приходите от концесии са в размер на 1 500 лв. при годишен план  1 500 лв.
Общината има един концесионен договор за градската градина.

- Дарения, помощи и др.
През  годината постъпиха дарения за 36 хил. лв. от различни спонсори основно  за провеждане на "Славееви нощи " и „Димитров ден” - празника на града. Средствата са отразени като бюджетен кредит за провеждане на културни мероприятия и изразходени по волята на дарителя.

Приходите за общински дейности  освен собствени приходи включват още:
В - Обща изравнителна субсидия
Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините от Централния бюджет за издръжка на местни дейности. Размера  и за 2009 г. е 1 376 хил. лв. , който включва и  средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 42 840 лв. Както и при общата субсидия плана  беше изпълнен в размер на 90%.
Г - Целева субсидия за капиталови разходи за общински дейности
Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на  714 хил. лв. при план 794 хил.лв. или 90% изпълнение.
 Д - Трансфери
 - Трансфер от ПУДООС                                                     - 140  хил.  лв.
        Средствата са по проекти за благоустрояване и озеленяване на обекти публична общинска собственост във всички села на общината  и град Айтос по 10 хил.лв.
        - От НАПИ са постъпили 11 977 лв. по договор с общината за текущ ремонт и зимно поддържане на участъци от републиканска пътна мрежа
- Общината е предоставила трансфер към МТСП в размер 147 хил.лв. за финансиране на проекти по „Кр.България” и „СИФ”
- От МТСП по програма „ФАР” са постъпили 9 604 лв. – окончателно плащане по проект „Транс-гранично сътрудничество” , който приключи през 2008 г.
Приходите за издръжка на местни дейности са в размер на  5 578 хил. лв. при годишен план 6 166 хил. лв., неизпълнение на плана  с  588 хил.лв.
Приходите за издръжка на държавните дейности са 58 % от всички приходи, при 52% за миналата година. Приходите за местни дейности са 42 %.при 48% за миналата година. Собствените приходи на общината представляват 20 % от всички бюджетни приходи на общината при 18% за миналата година.

РАЗХОДИ
Разходите по бюджета на общината за 2009 г. са в размер на 11 564 хил.лв. лв. при годишен план 14 785 хил.лв. , включващ резерв в размер на 925 хил.лв.- 10% от общата, изравнителната и целевата  субсидия, която не беше предоставена и 72 500 лв.резерв от собствени приходи който остава неизползван до края на годината.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛИГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Разходите за текуща издръжка на делегираните от държавата дейности са 6 828 хил. лв. от тях  с държавни приходи са финансирани 6 719 хил. лв.  и  110 хил. лв. дофинансирани с общински приходи.
Най - голям  относителен дял от общия размер на разходите за "държавни дейности" е този на образованието – 4 909 хил. лв. - 73 %. При план за разходи 6 300 хил. лв. , реализираните икономии са в размер на 1 391 хил. лв. Неизпълнението на плана за общата субсидия, и плана за наемите от зем. земи, обаче свежда икономиите до 898 хил.лв.
През изтеклата 2009 г.продължи успешното прилагане на делегираните бюджети в училищата. За изпълнение на критериите определени от МФ за оценка на прилаганите делегирани бюджети, на училищата бяха предоставени допълнително 63 хил.лв.
От общински приходи се използваха 34 хил.лв. за дофинансиране на образованието за маломерни паралелки.
 Безспорно изтеклата 2009 г. беше доста трудна година предвид икономическата криза но тя приключи, успешно във финансово отношение.  Няма нарушение на бюджетната дисциплина. Всички училища приключиха със преходни остатъци. Общия размер на преходния остатък за всички училища е 787 хил.лв. Този остатък ще се включи в бюджетите на училищата през 2010 г. и може да се използва и за инвестиционни разходи.
Разходите за заплати и осигурителни вноски в образованието/държавни и местни дейности общо/ са  в размер на 3 770 хил.лв. или 70% от общите разходи за издръжка. Разходите за текуща издръжка без заплати на общообразователните училища  са 715 хил.лв. Значителен е размера на разходите за горива и ел. енергия 215 хил.лв.  , разходите за външни услуги 105 хил.лв., разходи за закуски 124 хил.лв. През отчетната година разходите за основни ремонти  и придобиване на ДМА  във функция „образование”- държавни дейности са в размер на 99 хил.лв.
 В "ОЦСЗУ"  за делегираните държавни дейности са изразходени 444 хил.лв. при годишен план 657 хил.лв. Разходите включват издръжката на "Дома за стари хора"; "Дневни центрове за деца  и възрастни с увреждания"; ", заплати на работниците в Детска млечна кухня, на училищни фелдшери и издръжка на училищните здравни кабинети.
Разходите за Дома за стари хора са 151 хил. лв. при план 191 хил. лв. Реализирани са икономии в размер на 21 хил. лв.
За издръжката на Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания са изразходени 159 хил.лв.  Реализирани са икономии в размер на 72  хил.лв. Реализираните икономии са в резултат на увеличените стандарти за издръжка  на социалните дейности  и строгата финансова дисциплина .Те ще се ползват през следващата година за подобряване на материалната издръжка и за инвестиционни разходи.
Друга държавна дейност в частта за заплати е "Детска млечна кухня". Разходите са в размер на 44хил. лв. при план 48 хил. лв.
През  отчетната година издръжката на училищното здравеопазване бе разчетена  изцяло като държавна дейност. Разходите за тази дейност са в размер на 67 хил. лв. В тях се включват възнагражденията на училищните фелдшери и разходите за поддръжка на училищните здравни кабинети и  необходимите медикаменти.

 

В дейност "общинска администрация " с държавни приходи се осигуряват  заплати и осигурителни плащания. Издръжката на администрацията се осигурява от местните приходи. Разходите за заплати, осигуровки, раб облекло и СБКО на общинска администрация са 900 хил. лв.при план 1 175 хил.лв. Икономия в размер на 275 хил.лв. Действителния остатък е в размер на 157 хил.лв.
В дейностите "Отбрана и сигурност" са изразходени 66 хил. лв. при план 92 хил. лв.
Плана за субсидиите на читалищата е 164 лв. Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 148 хил.лв. -90% от плана, съобразно изпълнението на общата субсидия от РБ. Субсидиите се предоставяха на читалищата тримесечно съгласно годишното разпределение прието от нарочна комисия.
Преходния остатък от държавни дейности е в размер на 1 190 хил.лв., от него 856 хил.лв. е в образованието, 72 хил.лв. от социалните дейности, 28 хил.лв. от здравеопазване и 184 хил.лв. от държавните дейности в общинска администрация.

РАЗХОДИ ЗА  МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ
Разходите за текуща издръжка на местните дейности  са в размер на 3 404 хил. лв. и капиталовите разходи – 1 331 хил. лв. .
Издръжката на местните дейности към общинска администрация е в размер на 3 602 хил. лв. без капиталовите разходи  при план за разходи 4 623 хил. лв. Най - голям относителен дял от общия размер на разходите е този на дейност  "чистота " за която са изразходени 663 хил. лв., като 54 хил.лв.от тях са отразени в приходната част като  внесен ДДС.
За следващата по размера на разходите дейност “общинска администрация" са изразходени 416 хил. лв., които са с 50хил.лв. по-малко от миналата година. Това са присъщи разходи за издръжка на администрацията и още текущи ремонти и офис оборудване в административната сграда на общината и по кметства.
Значителен е размера на разходите за поддържане на уличната мрежа 319 хил.лв. и още 396 хил.лв. за основен ремонт.
Уличното осветлението на града и селата е в размер на 172 хил.лв..
 През 2009г. общината е предоставила субсидии от собствени приходи в размер на 73 хил.лв.  За спортните клубове 63 хил.лв.., за “РСПАБ” – 2 хил.лв. за “РПУ” - 4 хил.лв., туристическо дружество – 4 хил.лв.
При второстепенните разпоредители с бюджетни кредити издръжката на местните дейности е  следната :
Във функция „ образование” - второстепенен разпоредител под ръководството на дирекция „ОКВСТ” за местни дейности са изразходени – 595хил. лв. при годишен план 732 хил. лв. Разходите включват - заплати и осигуровки на персонала в "ПДГ" и издръжката на "ЦДГ";ППД  и "Други дейности по образованието".
Разходите за издръжка на Целодневните детски градини са в размер на 490 хил.лв. от тях за храна са изразходени 160 хил.лв., Събраните приходи от такси за ползване на ЦДГ са 196 хил.лв.,  и за първи път те  покриват  разходите за храна.  Останалите разходи за издръжка на детските заведения се поемат от други общински проходи. Най значителен е размера на горивата около 200 хил.лв.За текущи ремонти  са изразходени 50 хил.лв.
 Капиталовите разходи за местните дейности в образованието са в размер на 110 хил.лв. лв. и още 147 хил.лв. собствен принос за ремонт на ЦДГ „Калина Малина „ и ЦДГ „Здравец”по програма „Красива България” и СИФ.
Реализираните икономии са в размер на 143 хил.лв.


В "ОЦСЗУ" - разходите за текуща издръжка на местните дейности са 429 хил. лв. при годишен план  452 хил.лв.

Местните дейности включват -  “Домашен социален патронаж”, “Клуба на пенсионера и инвалида” “ Обредни домове и зали”, Други дейности по социалните услуги и издръжката на “Детска млечна кухня”. В сравнение с предходната година за социални дейности са изразходени 40 хил.лв. повече. Тази тенденция се очертава като трайна, непрекъснато нараства броя на обслужваните лица в ДСП, като услугата се предоставя и в селата където е проявено желание. От такси за ДСП в бюджета са постъпили 78 хил.лв., а издръжката е 181 хил.лв.Останалата част се финансира с други общински приходи съгласно закона и наредбата за МДТ. Аналогичен е случая с детска млечна кухня. Постъпленията са 41 хил.лв. , издръжката 54 хил.лв.
Преходния остатък в местните дейности е в размер на 733 хил.лв. Той е формиран от  икономия на разходи за издръжка и неизразходвани средства по плана за капиталната програма . Всичко това се наложи в резултат на усложнената финансова обстановка в страната и очакваното неизпълнение на собствените приходи, което в крайна сметка се оказа по-малко от предвижданото.

 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
През 2009 г. разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт са в размер 1 644 хил. лв. От собствени бюджетни средства и целева субсидия са вложени общо 1 504 хил. лв., което представлява 91 % от общия обем на разходите за бюджета.
 Размера  на разходите за канализация села със средства получени от ПУДООС  е –84 хил.лв. Разходите за ремонт на улични и тротоарни настилки в града и селата са 396 хил. лв.  За благоустрояване на „общински пазар” са изразходени 116 хил.лв.За проекиране водопроводи по селата ,авторски надзор и независим строителен надзор на обектите по ПУДООС са изразходени 106 хил.лв. За ремонт на пътя Тополица –гарата 50 хил.лв. За ремонт на общинските пътища са изразходени 198 хил.лв.
Капиталовите разходи за образованието са в размер на 208 хил.
За “ОЦСЗУ” вложените капиталови разходи са в размер на 9 хил. лв.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
Съгласно  ЗДБРБ за 2009 г. в общината има три извънбюджетни сметки, които обслужват процесите на приватизацията и извънбюджетни сметки за средствата по европейски програми.
 По ИБС за "Приходи от приватизация на общински предприятия", през 2009г. няма постъпления. Предвидени бяха два обекта за приватизация - кафе сладкарница „Еделвайс” и втори етаж от търговски комплекс в с. Тополица. Поради забавили се процедури и усложнени обстоятелства за единия обект приватизацията не се състоя.
.
ИБСФ "Специален фонд към Общински съвет за инвестиции и дълготрайни активи".
 Постъпленията по  фонда са  само от лихви по банкови сметки - 31 лв.;  Разходите от този фонд са 54 хил. лв. Средствата са изразходвани за финансиране на обекта от капиталната програма -климатизация на сградата на общинска администрация .

ИБСФ "Общински фонд за покриване на разходите за приватизация"
Постъпленията по този фонд са от лихви по банкови сметки - 29 лв. Разходите са в размер 5 543 лв., за текуща издръжка 3 527 лв. и останалите за капиталови разходи –картофобелачка за „ОЦСЗУ”.

 

ИБС -3 – КСФ”Сметка на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд.
Всички училища и общината имат открити сметки по Оперативна програма „Човешките ресурси”.
  Сметката на общината се ползва за отчитане средствата по проект: Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания - дейност: Социален асистент” и дейност „Домашен помощник”. По тази сметка са постъпили трансфери от „Агенция социално подпомагане” в размер на 22 551 лв., такси в размер на 926 лв. Разхода е в размер на 15 985 лв.-основно за заплати, обучение и работно облекло на социалните асистенти.
В извънбюджетните сметки на училищата са постъпили средства от МОМН по проект на МОМН – „домашен интернет”- 9 135 хил.лв. С тези средства е разплатена таксата за интернет на учителите.
По проект „Не на тормоза в училище са постъпили – 1 320 лв.за СОУ „Хр. Ботев” гр. Айтос  и са изразходени.
По проект „Нека мечтите ни стигнат слънцето” на ОУ “Светлина”с. Тополица са постъпили 10 620 лв. Средствата са изразходени съгласно проекта, за ученически лагери.

Отчетната  2009 г. не беше лесна финансова година за Община Айтос. Тя беше съпътствана с тежката финансова криза в страната. Това доведе до значително неизпълнение на собствените приходи на общината. Държавния трансфер предвиден със ЗДБ на РБ за 2009 г. постъпи в размер на 90%, което не осигури пълния размер на издръжка на държавните дейности съгласно утвърдените стандарти. В тази ситуация бяха разработени антикризистни мерки както в общината така и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и в училищата на делегирани бюджети.
 Прилагането на тези мерки доведе до налагане на строг режим на икономии по отношение на неразумно разходване на средства и увеличаване на постъпленията в приходната част с оглед очакванията. В голяма степен това доведе и до приключване на бюджетната година с преходен остатък в размер на 1 923 хил.лв.
 Това от своя страна създава реални предпоставки за по стабилен бюджет  през 2010 г.,която се очертава още по-трудна от приключилата 2009 г.
Директор“ФСДУС”.Ст. Господинова