Вход


ЮНСКОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ Е ВЪВ ВТОРНИК
23.06.2021
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т
А Й Т О С
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   28.06.2021 г. /вторник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :
1. Предложение от Кмета на Община Айтос относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост  2011 г.
2. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно допълнение към Решение № 496 на Общински съвет от 05.10.2021 г. за поемане на общински дълг по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Айтос”.
3. Становище от Кмета на Община Айтос относно отчет за дейността на „Медицински център І – Айтос”ЕООД -  гр.Айтос за 2010 г.
4. Становище от Кмета на Община Айтос относно отчет за дейността на „Айтос-Автотранспорт”ЕООД -  гр.Айтос за 2010 г.
5. Становище от Кмета на Община Айтос относно отчет за дейността на „КДС-Айтос”ЕООД -  гр.Айтос за 2010 г.
6. Становище от Кмета на Община Айтос относно молба от Галин Симеонов Христов за освобождаване на сграда от заплащане на такса битови отпадъци.
7. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект № BG161РО001-1.1.09-0017 „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос”, съгласно Договор № BG161РО001-1.1.09/2010/017 сключен между Община Айтос и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 13.12.2021 г.
8. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект № BG161РО001-1.4.06-0005 „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на „Река без име с три притока”, преминаващи през с.Малка поляна и река „Славеева река” гр.Айтос, община Айтос”, съгласно Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/023 сключен между Община Айтос и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 03.06.2021 г.
9. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия  за развитие на социалните услуги в община Айтос през 2012 г.
10. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на актуализация на Програмата за намаляване на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2011 – 2015 г.
11. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Айтос относно вземане на решение за отпускане  персонална пенсия на детето  Гюлсум  Хюсеин Осман.
12. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Айтос относно вземане на решение за отпускане  персонална пенсия на децата Николай Йорданов Христов и Златка Йорданова Христова.
13. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения – частна общинска собственост.
14. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на общински имот за ползване от Съюз на слепите в България.
15. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на общински имот с НТП – пасище, мера за индивидуално ползване.
16. Предложение от Кмета на Община Айтос относно учредяване на право на строеж за изграждане на трафопост от ЕВН „България”.
17. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІІ-3456, 3457, 3458 в кв. 188 на гр.Айтос.
18. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-10 в кв.3 на с.Поляново.
19. Докладна записка от Кмета на Община Айтос  относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелно трасе 20кV от ЖР (стълб № 26), землище на с.Съдиево, до ПИ № 076013, землище на с.Дрянковец, община Айтос, област Бургас”.
20.  Предложение от Кмета на Община Айтос относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 9 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
21. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: /п/ЗЕЙДЖАН  АЛИ

Добавете коментар


Име:
E-mail:
Коментар:

Въведете текста от картинката: