Вход


Община Айтос скъсява сроковете на изпълнение на европроекта за укрепване на речните корита
01.09.2021

На пресконференция на 23 август т.г.,
кметът Евгени Врабчев даде стартът на поредния успешен проект на Община Айтос - „Прочистване, укрепване корита и разширяване на съществуващи диги” на "Река без име с три притока" преминаваща през село Малка поляна и река "Славеева река", град Айтос, община Айтос", финансиран съгласно Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/023. Това е един от седемте проекта, които Общината е спечелила и които реализира по оперативни програми на ЕС
До този проект се стигна заради периодичните наводнения в с. Малка поляна, което заради местоположението си е своеобразен водосборен пункт на дъждовни води. В проекта е включена р. Славеева река, за да продължат дейностите по укрепване на коритото й, което в по-голямата си част е вече изпълнено. Предвижда се укрепване на коритото в часта му, малко след ул. «Славянска» до Хлебозавода.
Проектът има за цел да подобри жизнената среда и да предотврати предпоставките за наводнения. Стойността му е над 600 хил. лв. Сумата за съфинансиране от страна на Община Айтос е в размер на 31 хил. Лв и представлява 5% от общата стойност на проекта. 589 хил.лв ще бъде финансовият принос на Европейския съюз. Екипът, който ще реализира проекта е с ръководител инж. Иван Биделев. Финансист е Станка Господинова, координатор – Емил Георгиев, и тримата са служители на Общинската администрация.
Срокът за изпълнение е 24 месеца,
но амбицията на Общинската администрация е да реализира проекта за 12 месеца, считано от обявяването на обществената поръчка до финала. Общинарите се поставят срок за реализирането на проекта до края на следващото лято. В тази връзка, ръководителят на проекта инж. Иван Биделев представи основните цели, задачи и дейности, който ще бъдат изпълнявани през периода на реализация. „Специфичните цели на проекта са да се гарантира сигурността на живеещите в засегнатите селища, да се предотвратят наводненията и да се подобри физическата и работна среда. Екипът ни основно ще се занимава с организацията, управлението и отчетността на проекта. Дейностите ще бъдат публично оповестяване във всеки един момент.
Договорът за финансиране е подписан на 3 юни т.г. – какво е свършено до днес /23.08./ - избран е изпълнител за изготвяне на документацията за обществената поръчка, сключен е договор с него. Документацията е изготвена и представена в Община Айтос. След проверка е представена в офиса на МРРБ в Бургас. Там също е одобрена и изпратена за съгласуване в централния орган в София. Т.е. към момента се движим с доста добро темпо. След като бъде утвърдена документацията, ще бъде обявено провеждането на обществената поръчка за изпълнител и сключването на договор със спечелилия процедурата. След това започва основната част, а именно изпълнението на строителните работи. И в двете населени места дейностите са еднотипни, различни са обемите работа.”, каза на пресконференцията инж. Биделев.
Дължината на трасето на реката в с. Малка поляна,
което ще бъде укперено е малко над 900 м, а на частта от реката в Айтос е малко над 700 м. Най-напред коритата на реките ще бъда прочистени от растителност и едри скални отломъци. Ще последват земни работи за оформяне на коритата с диги и наклони – напречни и надлъжни, заскаляване на тези участъци и тяхното трамбоване. Не са предвидени за използване способи на строителство, които по някакъв начин могат да повлияят на околните сгради и съоръжения. Т.е. дори и там където земната основа е скална не са предвидени взриви работи – всички дейности ще бъдат извършвани с пневматични машини. И в двата участъка ще бъдат изградени малки подпорни стени. „Крайният резултат са две реки с хубави и безопасни корита.”, каза още ръководителят на проекта. „Вярвам, че ще успеем, защото екипът вече натрупа добър опит.”, каза в заключение кметът.
Към кметът и екипът, които ще реализира проекта бяха зададени въпроси от медиите. Стана ясно, че до сега, на територията на община Айтос е имало наводнения и в с. Карагеоргиево, където също има водосбор. Със средства по програма „Бедствия и аварии” в размер на около 200 хил.лв е прочистено и укрепено дерето, което преминава през населеното място.Още дейности за предотвратяване на наводненията са необходими в района между селата Карагеоргиево и Поляново. За тази цел Общината готви проектно предложение, има проект и за укрепването на язовирната стена в парка.
Този документ е създаден в рамките на проект „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на „Река без име с три притока”, преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река”, гр.Айтос, община Айтос””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Айтос и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.