Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т АЙТОС
03.09.2021
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос на 09.09.2021 г. /петък/ от 09.30 ч.  в заседателната зала на  Община  Айтос при следния проект за 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :
1. Отчет и анализ от Председателя на Общински съвет – Айтос за дейността на Общинския съвет  и неговите комисии през изминалия мандат – м. ноември 2007 до м. август 2011 г.
2. Предложение от Кмета на Община Айтос относно избиране на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Общината.
 3. Предложение от Кмета на Община Айтос относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2011 г.
4. Докладна записка  от Станка Господинова – директор на Дирекция „ФСДУС” в Община Айтос относно одобряване направените разходи за командировки от Кмета на Община Айтос за времето от 01.04. до 30.06.2021 г.
5. Предложение от Кмета на Община Айтос относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Айтос за учебната 2011/2012 година.
6. Становище от Кмета на Община Айтос относно отдаване  под наем на обособено помещение в Автогара – гр.Айтос, пригодено за продажба на билети.
7. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно промяна на улична регулация и определяне на прилежащ терен към масивна сграда, представляваща поземлен имот № 4513 в кв.47А по плана на гр.Айтос и обособяването му в УПИ VІІ с отреждане „за КОО”.
8. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно промяна на улична регулация между осови точки 314 и 316 в частта на УПИ ХХІ, кв.116 по плана на гр.Айтос.
9. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно инвестиционен проект № DIR-51011119-1-13 „Пречиствателна станция за отпадни води гр.Айтос” с номер на договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С004 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
10. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии –  обект: „Трасе на водопровод ПЕВП ф90 мм до ПИ № 113032, землище на с.Дрянковец, община Айтос, област Бургас”.
11. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии –  обект: „Трасе на ел.кабел 20 кV до УПИ І-14, масив 91, землище на с.Пещерско, община Айтос”.
12. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии –  трасе на обект: „Кабел 20кV за фотоволтаична централа от УПИ І-40018 до УПИ І-35013; от фотоволтаична централа на УПИ І-35013 до точката на присъединяване – съществуващ стоманорешетъчен стълб № 101 на ВЛ 20 кV „Сигмен”, П/С „Карнобат, землище на с.Раклиново, община Айтос”.
13. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии –  трасе на обект: „Кабели 20 кV от с.м. до нов БКТП 20/04 кV, 1х800кVА в УПИ ІІІ, м.”Трите братя”, землище на гр.Айтос, община Айтос”.
14. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на БЧК безвъзмездно право на ползване за помещения частна общинска собственост.
 15. Предложение от Кмета на Община Айтос относно изменение на Решение № 473/11.08.2010 г. на Общински съвет – Айтос.
 16. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х, кв.205 по плана на гр.Айтос.
17. Предложение от Кмета на Община Айтос относно обявяване за частна общинска собственост на общинска земеделска земя, имот № 000809, с площ от 67,374 дка по Картата на възстановената собственост на гр.Айтос.
18. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера и пасище с храсти, за индивидуално ползване.
19. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за обезщетение на собственици.
20. Предложение от Кмета на Община Айтос относно продажба на  недвижими имоти – земеделска земя 10 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
21. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: ЗЕЙДЖАН  АЛИ