Вход


Проект за бюджет на Община Айтос за 2012 г.
08.02.2022

Уважаеми граждани на община Айтос,
Предлагаме на Вашето внимание разработка на проект за бюджет на община Айтос за 2012 година. Считаме, че това е един натоварен бюджет, ориентиран към успешната реализация на всички проекти по Оперативни програми на Европейския съюз, които са стартирали или предстои тяхното одобрение през годината Проектът е разработен така, че да гарантира осигуреност на бюджетната сфера и минимизиране на предполагаеми рискове. Проектът за бюджет отговаря на всички финансови и икономически предизвикателства, които очакваме през 2012 г.
Предложеният Проект на бюджета на община Айтос за 2012 година е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и ПМС № 367/29.12.2011г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Проектът за бюджет е съобразен с:
- Решение № 265/29.04.2011 г. /изм. и доп. РМС № 668 и РМС № 805 от 2011 г./на МС на Република България за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата, и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.
- Разчетни натурални и стойности показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните държавни дейности за 2012 година за община Айтос, съгласно писмо  на Министерство на финансите.
- Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, утвърдена от Общинския съвет в изпълнение на чл. 9 от Закона за общинските бюджети.
Съществени моменти в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 г., касаещи бюджета на община Айтос:
Съгласно чл. 13 на ЗДБРБ за 2012 г., годишният размер на общата субсидия за делегирани държавни дейности за общините, както и на целевата субсидия за капиталови разходи се разпределят по тримесечия, както следва: 30 %, 25 %, 20 %, 25 %, а на целевата субсидия за капиталови разходи: 20 %, 25 %, 30 %, 25 %.
Чл. 14, ал. 2 Паричните постъпления от продажба на нефинансови активи /продажба на общинско имущество/ се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ  ремонт на социална и техническа инфраструктура както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
Чл. 14, ал. 3 Средствата, разчетени като обща субсидия за делегираните държавни дейности по образованието /делегирани бюджети, средства определени с формула/ могат да се ползват и за капиталови разходи, при условия, определени с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2012 г.
§ 40, ал. 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. – Преходният остатък от делегирани държавни дейности  остава по бюджета на общината и се използва само за финансиране на същите дейности – т.е. остава само за държавни дейности, не може да се насочва с решение на ОбС за местни дейности.
§ 41 С решение на Общински съвет  след 30.06.2021 г.могат да се прехвърлят средства от един вид разход в друг вид разход за делегираните от държавата дейности без образованието,  при положение, че няма просрочени задължения в делегираната държавна дейност, от която се пренасочват.
Разработеният бюджет на общината за 2012 г. създава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.
Размерът на приходите в проекта за бюджет за 2012 г. е 13 833 027 лева. в т. ч.:
приходи за делегирани държавни дейности                              8 100 148 лева
приходи за местни дейности и дофинансиране на ДД                    5 732 879 лева
В проекта на бюджета, в приходната част, не се залагат целевите средства и трансфери, предоставяни на общините през текущата година за изпълнение на нормативни актове и програми на Министерски съвет и министерствата.
 ПРИХОДИ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
І. Приходи за финансиране на делегирани държавни дейности – 8 100 148 общо лева
Формират се от:
Обща субсидия за делегираните държавни дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г. в размер на                                                                                 6 840 240 лева
Преходен остатък от бюджета към 31.12.2021 г. на делегираните държавни дейности в размер на                                                        1 267 343  лева
Приходи от наем на училищни земи                                          50 000 лева.
Приходи от наем на училищно имущество                                16 750 лева
Приходи от лихви по банкови сметки на училищата на ДБ     11 340 лева
Приходи от продажби на услуги, вторични суровини и др.       1 350 лева
В проекта за бюджет са предвидени 86 875 лева, които да се използват за съфинансиране на  проекта по ОП „Регионално развитие”- Подобряване на образователната инфраструктура.” В проекта са включени четири училища – СОУ „Н.Вапцаров”, СОУ „Хр. Ботев”, ОУ  „Светлина” с. Тополица, ОУ Св.Св.К. и Методий” с. Карагеоргиево. Проектът стартира през 2011 г. През настоящата година предстои подписване на договор с фирма изпълнител и извършване на строително монтажните работи.
Размерът на общата субсидия се формира на база разчетените натурални показатели със ЗДБ на РБ за 2012 г.и стандартите за издръжка определени  с решението на МС .
През годината при промяна на натуралните показатели, съгласно ЗДБ се променя и определената субсидия.Натуралните показатели за нашата община са следните:
ІІ. Приходи за местни дейности
Проектът за бюджет, в частта на приходите за местни дейности, е съставен възоснова на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2021 г., като са взети предвид измененията в нормативната уредба и необходимостта за осигуряване издръжката в местни дейности.
В частта на приходите за местни дейности са включени постъпленията с общински характер от имуществените и други данъци (местните данъци, вкл. туристически данък); постъпленията от операции с общинско имущество; местни такси и други неданъчни приходи с общински характер; трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), утвърдени с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г.; целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища; преходния остатък към 31.12.2021 г.и др.;
Взети са в предвид и промените в Закона за местните данъци и такси и промените в Наредбата на общински съвет за МДТ.
Приходите за финансиране на  местни дейности  и дофинансиране на държавни дейности се предвиждат в размер на                                                                                5 732 879 лева, в т. ч.:
Собствени приходи в размер на                                2 716 500 лева
1. Собствените приходи в бюджета са данъчни и неданъчни.
1.1. Данъчни приходи – 921 500 лева.
Данък върху недвижимите имоти
Постъпленията от този данък в бюджета за 2011 г. са в размер на 253 416 лева. В проекта за бюджета за 2012 г. са заложени 240 000 лева. От миналата година този данък обхваща всички имоти независимо от размера на данъчната им оценка, тъй като отпадна облекчението за освобождаване от данък на имоти с данъчна оценка под 1680 лв. Размерът на тези постъпления предвиждаме да бъдат по-малко от миналата година, тъй като през 2011 г. увеличените приходи са в голяма степен от събраните недобори от стари години. 
Данък върху превозните средства
Постъпленията от този данък в бюджета за 2011 г. са в размер на 446 481 лева. В проекта за бюджета за 2012 г. са заложени 410 000 лева. Предвидени са по-малко постъпления, тъй като и при този данък са събрани  много недобори от предходни години.
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
Постъпленията от този данък в бюджета за 2011 г. са в размер на 252 894 лева. За разлика от предвижданията за спад на приходите от този данък през миналата година те са увеличени в сравнение с предходните години. Предвид икономическата ситуация в страната прогнозата за сделки не е оптимистична  и разчетените приходи от този данък в бюджета за 2012 г. са по малко от миналата година.
Приходи от патентен данък
Постъпленията от този данък в бюджета за 2011 г. са в размер на 83 553 лева. В проекта за бюджета за 2012 г са заложени 70 000 лева. Намалял е броя лицата подали декларации за облагане с патентен данък.
Приходи от туристически данък . През 2011 г. постъпленията са 405 лв. За 2012 г. са заложени 500 лв.
1.2. Неданъчни приходи – 1 915 000 лева.
1.2.1. Приходи и доходи от собственост  планирани в размер на 226 500 лева и включват:
Приходите от дейност „Обредни дейности”, от продадена тръжна документация, от договора за поставяне на скоби и др. в размер на 50 000 лв.
Приходи от наеми на имущество и земя - Очакваните приходи в бюджета за 2012 г. са в размер на 164 000 лева.
Вноски от приходи на общински предприятия  от дивиденти – 2 500 лева
Приходи от лихви по  банкови сметки – 10 000 лева
1.2.2. Общински такси – 1 479 000 лева.
В този раздел на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от предоставяните услуги от общинските дейности - детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и други в образованието и общинска администрация, по цени и такси, определени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни в община Айтос. Включват се общинските такси за административни услуги, технически услуги, за ползване на пазари, тържища, тротоари, за битови отпадъци и други.
С най-голям дял от приходите от общински такси са тези от такса за битови отпадъци. Очакваните постъпления са в размер на 810 000 лева. Те са предвидени на база приетата план сметка от Общински съвет, съобразно размера на таксата.
За ползване на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж,  пазари, тържища и тротоари – 415 000 лева
Такси за технически услуги предвидени в бюджет 2012 г. са в размер на 75 000 лв. На равнището на миналата година.
Такси за административни услуги са в размер на 75 000 лева.
Приходи от други общински такси - очакваните приходи са в размер на 102 000 лева . Най голям относителен дял от тези такси е този на таксите за паркинг. Очакваните приходи от тях са по-малко ,което влияе и на общия размер на приходите.
 За откупуване на гробни места планираните приходи са в размер на 1 000 лв.
1.2.3. Други неданъчни приходи – задържани гаранции, тръжна документация по ЗОП, планираните приходи от тях са в размер на 3 000 лв.
1.2.4. Приходи от продажба на не финансови активи/земя/ – 175 000 лева.
1.2.5. При изготвяне на приходната част на бюджета се залагат средства /със знак - / за очаквания ДДС и Данък върху приходите от стопанска дейност, които се внасят в РБ на база действителни начисления, които са в размер на / - 120 000 лева/.
1.2.6. Приходи от концесии – 3 500 лева, същите включват приходи от концесията на „Градската градина”.
1.2.7. Приходи от дарения – не се залагат в началния бюджет. С получените приходи от дарения през годината се актуализира бюджета в приходната и в разходната част.
2. Взаимоотношения с РБ       1 819 300 лева
   Отразяват определените по чл. 10 от ЗДБРБ за 2012 г. трансфери за финансиране на местни дейности /обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/ и целевата субсидия за капиталови разходи /включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища/.
Целевата субсидия за капиталови разходи за 2012 г. е в размер на 290 300 лева, в т.ч. 187 000 лева за изграждане и основен ремонт на общински пътища.
Общата изравнителна субсидия за 2012 г. е в размер на 1 481 300 лева.
Средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища са в размер на 47 700 лева. .
3. Преходен остатък, в размер на  916 313  лева.
4. Дългосрочен заем от банки в страната в размер на 640 000 лв. Този заем е разчетен в приходната част на бюджета за да се покрият всички необходими разходи в местните дейности и допълнителните тежести за бюджета - погасяване на задължението към Северни води „ООД” за обекта по „САПАРД” и финансиране на оперативни програми по ЕП , които тази година са в значителен размер.
5. Предоставени трансфери за съфинансиране в размер на 71 600 лева по:
ОП “Регионално развитие”/Обновяване на образователната инфраструктура / - 50 000 лева
ОП “Регионално развитие”Пречистване, укрепване и разширяване на съществуващите  диги на Река без име с три притока, преминаваща праз с. Малка Поляна и река „Славеева река, гр. Айтос, община Айтос -21 600 лв.
6. Друго финансиране (- 298 000 лева) Това е размера на отчисленията , които общината ще внесе в РИОСВ в изпълнение на чл. 71 „а” и чл. 71 „е” от Закона за управление на отпадъците.
7. Дългосрочен заем от други лица в страната – 36 856 лева . Това представлява 75% от окончателното плащане за обект „Извършване на енергийно ефективна реконструкция на Детско отделение към МБАЛ Айтос „ЕООД”. към фонд „Енергийна ефективност”
8. Погашения по дългосрочен заем –(- 29 486 лева.) Отнася се за заема по т. 6
9. Задължение по търговски кредит  22 114 лева. Това са 25 % от окончателното плащане към фирма Алмина „ЕООД за обект „Извършване на енергийно ефективна реконструкция на Детско отделение към МБАЛ Айтос „ЕООД”.
10. Погашения по търговски кредит по т. 8 (- 19 118 лева)
С най-голям относителен дял  от собствените приходи в проекто бюджета са:
приходите от общински такси - 54 %
приходите от имуществени данъци - 34 %
приходи от собственост – 8 %
В сравнение с миналата година делът на имуществените данъци се е увеличил, а този на приходите от собственост е намалял.
РАЗХОДИ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
Разходната част на проекта за бюджет за 2012 г.  представена в Приложение № 2 е разработена по разпоредители с бюджетни кредити. Община Айтос със съответните дейности е първостепенен разпоредител с проект за бюджет – 5 628 492 лв. Второстепенни разпоредители са - „Общински център за социални и здравни услуги” с проект за бюджет 1 033 437 лв., дирекция „Образование , култура, вероизповедание, спорт и туризъм” с проект за бюджет  2 454 769 лв. и  Общообразователни училища на делегирани бюджети с общ бюджет 4 716 329 лв..  Проекта за бюджет на второстепенните разпоредители е разработен  и представен в приложението по дейности делегирани от държавата и местни , съгласно Единната бюджетна класификация за 2012 г. /ЕБК/.
Обобщения бюджет на общината е разработен по функции ,дейности и параграфи – делегирани държавни дейности, местни дейности и държавни дейности дофинансирани с местни приходи.
І. Разходите за делегираните държавни дейности са в размер на 8 100 148 лева.
Тези разходи са определени в съответствие с утвърдените натурални и стойностни показатели за прилагане на стандарти за финансиране на делегираните държавни дейности за 2012 г. на община Айтос. Към тях са включени , собствените приходи на училищата и преходния остатък.
Разпределение на разходите за делегирани държавни дейности по функции:
1. Функция І “Общи държавни служби”
Средствата за заплати, други плащания на персонала и осигурителните вноски за дейност “Общинска администрация” са в размер на 948 815 лева. От тях 881 800 лв. са по стандарт и 67 015 лв. от преходен остатък. Утвърдената численост на персонала е 96.5 щатни бройки .
2. Функция ІІ “Отбрана и сигурност”
Средствата по функцията следва да се разчетат съгласно действащите нормативни актове. В тази функция се предоставят държавни средства за издръжката на:
-  възнаграждения и осигурителни вноски на техниците на Пунктовете за управление
- възнагражденията на денонощните оперативни дежурни съгласно ПМС № 212 от 1993 г.
- ОМП
- материално стимулиране на обществените възпитатели при спазване на разпоредбите на чл. 43 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН)
- издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗБППМН
- веществената издръжка на районните инспектори
Разходите за функцията са в размер на 99 683 лева в т. ч. от преходен остатък 23 316 лв., като се разпределят по съответните дейности съгласно указанията на МФ.
3. Функция ІІІ “Образование”
Основни моменти при финансиране на дейностите във функция „Образование” през 2012 година
Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование” се определя съобразно единните разходни стандарти и натуралните показатели за съответните дейности.
Увеличени са средствата за  делегираните дейности във функция „Образование”, което се дължи на въвеждане на целодневно обучение на учениците от втори клас и промененото групиране на общините в разходните стандарти.
Увеличен е стандарта - добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата на база брой ученици в редовна форма на обучение в конкретното училище от 23 лв. на 24,00 лева за годината.
През 2012 г. се запазва принципното разделение на дейностите по образование на делегирани държавни и местни.
Съгласно § 47 от ЗДБРБ за 2012 г. Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, задължително разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. В срок до 28.02.2022 г. първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формули за разпределение на средствата по единните разходни стандарти между училищата и обслужващите звена, след обсъждане с директорите от съответната дейност. Утвърдените формули за разпределение на средствата не могат да бъдат променяни по време на бюджетната година и не може да се прехвърлят средства от една дейност в друга.
В община Айтос формулата е разработена и приета от директорите на училищата.
Освен средствата по формула към бюджета на съответното училище се включват и следните средства:
Установеното към края на 2011г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище. / преходен остатък/
Собствените приходи на училището. Дължимите към бюджета на училището средства, не преведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31.12.2021 г.
Директорите на училища освен право на второстепенен разпоредител, съгласно ЗДБРБ за 2012 г., имат следните права и отговорности:
Да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни кредити
Да се разпореждат с определените им по формулата средства
Да определят индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормативните изисквания
Да определят числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния процес
Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити при:
Констатирани случаи на невъзстановяване на превишението на постъпленията над плащанията по бюджетите на общинските училища и обслужващи звена.
Неизпълнение на делегираните средства с източник единни разходни стандарти.
Невъзстановяване на собствените приходи на училищата.
Съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 година като източник за финансиране на капиталовите разходи могат да се ползват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието, когато  средствата са предоставени по формула на училищата, прилагащи система на делегирани бюджети и при условия, определени в Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012година.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС № 367/30.12.2011 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 година по решение на директорите на учебните заведения, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват ДМА за сметка на средства с източник:
Остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък
Собствени приходи
Субсидия – по формула
В единните разходни стандарти по образование не сe включват средствата за стипендии на учениците, за закрила на децата с даровити дарби, за безплатния превоз на учениците до 16 годишна възраст и за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал.
Средствата за финансиране на делегираните държавни дейности във функция „Образование” за 2012 г. са в размер на 6 137 821 лева, формирани от:
Определени по единни разходни стандарти                                      5 167 574  лева
Преходен остатък от 2011 г.            977 682 лева
Собствени приходи на училищата                                           79 440 лева
Общо образователните училища ще предоставят 86 875 лв. от собствени приходи и стандарт за издръжка по оперативна програма „Образователна инфраструктура”
4. Функция ІV “Здравеопазване” – 301 177 лева.
Делегирани държавни отговорности в тази функция са разходите за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания за тях в дейностите детски ясли, детски кухни и здравни кабинети в детските градини, общински  училища.
В дейност “Детски ясли, детски кухни” се финансира численост на персонала -  7 щ. бройки.  Средствата за заплати, други плащания на персонала и осигурителни вноски са в размер на 41 675 лева и преходен остатък в размер на 17 005 лева. В дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” се финансира численост на персонала 8 щ. бройки. Средствата за заплати, други плащания на персонала и осигурителни вноски  и издръжка на здравните кабинети са в размер на 132 188  лева и преходен остатък 110 309 лева. От тях 30 000 лв. ще се използват за оборудване на здравните кабинети.
5. Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Финансирането на делегираните от държавата дейности – специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги в общността през 2012 г. се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС. Те обединяват всички текущи разходи - заплати, други възнаграждения на персонала, задължителните осигурителни вноски от работодатели, издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на щатната и нещатната численост на персонала.
Кметът на общината утвърждава числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността по утвърдена методика от Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги, в рамките на определените средства по единните разходни стандарти.
Във тази функция в община Айтос се отчитат две дейности : „Дом за стари хора” и „Дневни центрове за лица с увреждане.” В бюджета за „ДСХ”са разчетени 171 808 лв. по стандарт и 12 850 лв. от преходен остатък. За дневните центрове планираната издръжка е в размер на 267 699 лева от тях 31 719 лева са от преходен остатък. В проекта за бюджет са заложени и средства за саниране на фасадите на ДСХ, доставка и монтаж на интерактивен панел, интерактивен тунел и тарапевтичен стол за  дневните центрове.
5. Функция VІІ “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Делегирана държавна дейности в тази функция са разходите за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителните плащания и текущата издръжка на  читалища.
Средствата за заплати се предвиждат в рамките на стойностните показатели за финансирането им на база одобрените с РМС  стандарти за издръжка на тези дейности.  В нашата община се субсидират 23 бройки в читалищата при стандарт 5 776 лв. обща издръжка 132 848 лв. Разпределението на субсидията по читалища се извършва от комисия съгласно Закона за читалищата.
ІІ. Разходи за местни дейности
При разпределение на средствата за местни дейности в бюджета с приоритет са разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания, средствата за храна и горива на детските заведения, съобразно необходимите количества, ръста на инфлация и целевите разходи със социално предназначение
 Разходите за местни дейности са в размер на 5 647 561 лева, в това число за капиталови разходи 1 414 430 лева. Те са  разпределени по функции  както следва:
1. Общи държавни служби.
Предвидени са средства за издръжка на Общинска администрация в размер на 500 000 лева и на Общински съвет – 148 100 лева.
2. Отбрана и сигурност.
В тази функция са предвидени разходи по две дейности – „ Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии „- 20 000 лв. и „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия” – 25 000 лв.
3. Образование 
В разходната част за местни дейности е осигурена веществената издръжка на целодневните детски градини и обединени детски заведения, средствата за заплати, осигурителни вноски за персонала и текуща издръжка на други дейности по образованието.
Дейност “ЦДГ”.   Предвидените средства в проекта за бюджет за издръжка на Целодневните детски градини  са в размер на 592 000 лева. Броят на детските градини в гр. Айтос е 5 и филиали в селата Тополица, Пирне, Мъглен, Черноград, Карагеоргиево и Караново. .Основните разходи в бюджета са за храна, горива, вода, ел.енергия.
 Средствата за храна в проекта за бюджет са в размер на 210 000 лева.
 Осигурени са средствата за горива, вода и ел. енергия, изчислени на база изразходваните количества през 2011 година в размер на 180 000 лв.
Текущите ремонти са в размер на 68 000 лева.
 От собствените бюджетни средства и от приходи от приватизация   са заложени капиталови разходи за Саниране фасади на ЦДГ „Радост”. От преходен остатък от държавни дейности са предвидени в капиталовата програма  закупуване на климатици и стерилизатори за детски градина.
 За заплати и издръжка на ПДГ са предвидени 93250 лв. Полудневни детски градини има към училищата и в селата Чукарка, Черна Могила, Поляново Пещерско и Малка Поляна. В капиталната програма са предвидени 22 000 лв. за основен ремонт на ПДГ с. Поляново.
 За заплати, осигурителни плащания и текуща издръжка на “Други дейности по образованието” са предвидени средства в размер на 77 500 лева.
4. Здравеопазване
Във функция “Здравеопазване” е предвидена издръжката на детска млечна кухня – 55 600 лева. и субсидия за МБАЛ „ЕООД” Айтос в размер на 50 000 лв.
5. Социални дейности
Средствата за социални услуги се предвиждат в размер на 357 316 лева.
Като местна отговорност в тази функция се финансира Домашен социален патронаж с бюджет 231 000 лв., Други служби по социално осигуряване с бюджет 105 000 лв. и 2 броя к Към социалните дейности са разчетени 4 016 лв. от преходен остатък за „Обществена трапезария”. Планирана е издръжка на работниците по ПВЗ -7 000 лв.
6. Функция “Жилищно строителство и БКС”
1.Дейност :603 „Водоснабдяване и канализация” . В проекта за бюджет са предвидени 347 600 лв. Средствата са за  изразходена  вода  от фонтанки, поддръжка на шедрафани за закупуване и ремонт на решетки за шахти , дялово участие във Ви К асоциация. Най - големия разход разчетен в тази дейност в размер на 315 000 лв. е за лихви , неустойки и обезщетения по делото за САПАРД със „Северни води ООД”
2. Дейност  604 “Осветление на улици и площади”
Предвидени са средства за:
• ел.енергия за улично осветление    150 000 лева
• средства за ремонт на счупени и откраднати елементи на уличното осветление - 18 000 лв.
• по договор по поддръжака   на уличното осветление         20 000 лв.
• за доставка на лампи, кабели и др.                                        20 000 лв.
3. Дейност  606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 320 605 лева, с които се обезпечават дейностите, свързани с ремонт на асфалтови настилки, ремонт на тротоарни настилки, улична маркировка , знаково стопанство и зимно поддържане на уличната мрежа. Тук се отчитат и разходите за общинските паркинги.
4. Дейност  619 “Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие”
Предвидени са 15 000 лева за поддръжка и охрана на общински имоти.
5. Дейност  621 “Управление, контрол и регулиране на дейности по опазването на околната среда”. В тази дейност са заложени средства за заплащане на екологични оценки, такси и др.
6. Дейност 622 “Озеленяване”
Общият размер на средствата са 91 680 лева, който са заложени за поддържане на зелените площи на територията на общината в размер на 50,350 дка. Дейностите които се включват са: за поддържане на зелени площи, пролетна акция за почистване и озеленяване, закупуване на посадъчен материал, вода и горива.
7. Дейност 623 „Чистота”- планирани са средства в размер на 626 700 лева, съгласно план – сметката за ТБО приета от Общински съвет.  
8. Дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда”
Предвидени са 25 000 лева – проектна документация за закриване на депото за отпадъци и членски внос за сдружението за изграждане на регионално депо..
7. Функция:  „Почивно дело, култура и религиозни дейности”:
 1. Дейност:714 „Спортни бази за спорт за всички”: Предвидените средства са в размер на 110 640 лева, които включват - субсидии за спортните клубове, издръжка на персонала на стадиона, и средства за масова физкултура.
2. Дейност „Радиотранслационни възли” - 29 430 лева. Средствата в дейността са за поддръжка на радиомрежата и радиопредавания на общинското радио.
3. Дейност „Обредни домове и зали” – 123 260 лв. за издръжка на персонала и поддържане на гробищния парк .  От приходите от приватизация са предвидени  30 000 лв. за изграждане на мюсюлмански обреден дом и 12 000 лв. за закупуване на земя за гробищен парк в гр. Айтос и с. Мъглен..
4. Дейност: 746 „Зоопаркове” –  За издръжка в бюджета са разчетени 104 360 лв. В капиталната програма са заложени средства за  основен ремонт на сградата на хищниците 30 000 лв. с източник на финансиране ИБСФ „Приватизация”
5. Дейност: 759 „Други дейности по културата” – 95 040 лева. Включват разходите за културни мероприятия на общината, издаване на вестник „Народен приятел” и други издания, охрана на младежки център и др.
8. Функция „ Икономически дейности и услуги”
1. Дейност: 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – предвидени са средства в размер на 65 000 лева, с които се обезпечават дейностите по поддържане и снегопочистване на общинската  пътна мрежа.
2.  В дейност: 898 „Други дейности по икономиката” са разчетени 172 930 лева.Тук са предвидени разходи за  издръжка на Звеното за опазване на обществения ред и общинско имущество. Разчетени са разходите за данък сгради на имущество частна общинска собственост и ТБО дължима от общината както и средствата за подпомагане на РСПАБ и МВР.
III. Разходи за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи.
1.Дейност  122„Общинска администрация” - планирани средства в размер на 78 000 лева, необходими за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 7 щатни бройки допълнителна численост и 1000 лв. за общинска избирателна комисия.
2. Дейност  322 „Общообразователни училища” в размер на 6 318 лева за маломерни паралелки, представляващи преходен остатък от 2011 г. на ОУ с. Карагеоргиево.
Така предвидените разходи в бюджета на община Айтос за 2012 година следва да осигурят нормалното функциониране на всички общински дейности.
Бюджет - 2012 г. е нелек, свързан с ползване на банков заем, предполагащ бъдещи задължения на общината. Изпълнението на бюджета ще бъде съпътствано с много предизвикателства и усложнени ситуации, но считам , че общината има капацитета да се справи.
Изготвил: Станка Господинова - Директор дирекция „ФСДУС”
Васил Едрев - Кмет на община Айтос