З А П О В Е Д № РД - 08-107

ОБЩИНА  АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д
№ РД – 08-107
Гр. Айтос , 05.03. 2009 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА ,  заповед № РД-10-30 / 25.02.2022 г. на Областния управител , във връзка с констатирано огнище на нископатогенна Инфлуенца по птиците в Република Румъния  и взетите решения на заседанието на епизоотичната комисия от 04.03.2022 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1.  Всички птици да се отглеждат само в закрити помещения , така че да нямат контакт с други птици  .
2. Изхранваният фураж да се съхранява само в закрити помещения.
3. Домашните патици и гъски да се отглеждат разделно от други домашни птици.
4. Органите на РУ на МВР да засилят контрола по пътищата при придвижване на живи птици , като за всяко констатирано нарушение уведомяват незабавно ОВС гр. Айтос.
5. ОВС – гр. Айтос съвместно с представители на ДГС- гр. Айтос и ЛРД “Сокол”- гр. Айтос да осъществяват контрол върху здравословното състояние на дивите и прелетни птици. От намерените трупове на диви птици да бъдат вземани и изпращани незабавно проби за вирусологично изследване.
6. Кметовете на населените места и кметските наместници съвместно с ветеринарните лекари по населени места да осъществят контрол относно мерките на биобезопасност на животновъдните обекти.
7. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да засилят охраната , да осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта транспортни средства и хора , да не допускат отглеждането на птици и съхранението на фураж на открито и при промяна на здравословното състояние на птиците незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар.
8. При констатиране на завишена смъртност по птиците незабавно да се уведоми ОВС – гр. Айтос на тел. : 2 23 12 и 2 59 76 до 17.00 ч. и на тел. 2 24 69 в Община Айтос след 17.00 ч.
Заповедта да се публикува във вестник “Народен приятел” и  излъчи по местния радиовъзел.
Кметовете на населените места и кметските наместници да запознаят всички собственици на птици с настоящата заповед.
Контрол по изпълнението на  заповедта възлагам на М. Кръстинска – директор на Д „ ОбСИР” и д-р Т. Тодоров – официален ветеринарен лекар ОВС  гр. Айтос .

       
КМЕТ : /п/ Е. ВРАБЧЕВ