СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Айтос уведомява гражданите , че с настъпване на пролетно-летния  сезон и ранното повишаване на температурите се очаква увеличение на числеността на кърлежовите популации , броя на ухапани от кърлежи и съответно повишаване броя на заболелите от трансмисивни инфекции.
Във връзка с очакваната обстановка,  гражданите , чиято дейност е в пряк контакт с тревните площи могат да се имунизират срещу ККХТ / конго кримска хеморагична треска в имунизационния кабинет на РИОКОЗ – Бургас на ул. „Александровска „  № 120.
Препоръчваме на собствениците на животни да извършват редовна дезакаризация  на животните с противопаразитни препарати с цел ограничаване разпространението на зооантропонозите , причинени от кърлежите.