О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Водоснабдяване с. Карагеоргиево, община Айтос, подобект: Тласкател”. Трасето на тласкателя преминава през имоти с идентификатори 36227.0.191 (път ІVклас), 36227.49.29 (стоп. двор), 36227.0.196 (храсти), 36227.1.62 (полски път), 36227.0.197(полски път), 36227.0.212 (полски път), 36227.0.216 (полски път), 36227.0.217 (храсти),   36227.0.221 (полски път), 36227.0.226 (полски път), 36227.0.224 (полски път), 36227.1.74(полски път) със сервитут, ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 36227.68.1, 36227.68.3, 36227.68.4, 36227.68.5, 36227.68.6, 36227.68.7, землище на с. Карагеоргиево. Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.28 от 14 април 2009г.)