ЗАПОВЕД № РД-08-257

На основание § 4 ал.1 от Закона за сдруженията за напояване, Решение №82/10.06.2008 г., Решение №513/29.03.2007 г. на ОбС гр.Айтос и чл.57 и чл.60 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.44 ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и като взех предвид протокол от 21.05.2021 г. на комисията за проверка   състоянието на язовирите


ЗАПОВЯДВАМ:


1.Отменям моя заповед № РД-08-251/29.05.2009 г.

2.Откривам процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване  за отдаване под наем на язовири – публична общинска  собственост по график както следва :
2.1. На 18.06.2021 г. от 10,00 часа за язовир „Текме тарла”,имот №284 по плана за земеразделяне на село Дрянковец с площ от 35,061 дка ,АОС №260/20.04.1999 г., срок за отдаване 5 години,считано от датата на подписване на договора.
2.1.1.депозит за участие 307 лв. без ДДС
2.1.2.  начална цена 3068 лв. без ДДС
Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
 2.2. На 18.06.2021 г. от 10,30 часа за язовир „Чатал дере”,имот №438 по плана за земеразделяне на гр.Айтос с площ от 22,826 дка ,АОС №238/05.04.1999 г.,  срок за отдаване 10 години,считано от датата на подписване на договора.
2.2.1.депозит за участие  160 лв. без ДДС
2.2.2.  начална цена 1598 лв. без ДДС
Началната цена е определена за целия наемен срок от 10 години.
2.3. На 18.06.2021 г.  от 11,00 часа за язовир „Раклиновски път”,имот №290 по плана за земеразделяне на село Раклиново с площ от 111,844 дка ,АОС №266/20.04.1999 г., срок за отдаване 5 години,считано от датата на подписване на договора.
2.3.1. депозит за участие 783 лв. без ДДС
2.3.2. начална цена 7829 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
2.4. На 18.06.2021 г.  от 11,30 часа за язовир „Аладъна”,имот №164 по плана за земеразделяне на село Чукарка с площ от 50,777 дка ,АОС №248/05.04.1999 г., срок за отдаване 5 години,считано от датата на подписване на договора.
2.4.1. депозит за участие 354 лв. без ДДС
2.4.2. начална цена 3544 лв. без ДДС 
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
       3.Търгът ще се проведе в в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая 34. .
4.Срок за подаване на заявления за участие - до 16.00 часа  на  17.06.2021 г. в деловодството на общината/ ЦУИГ/.

5. Депозита за всеки обект по т.1 се внася в касата на общината.– ет.1 ст.10
 до 16.00 часа на 17.06.2021 г.

6.Утвърждавам 4 комплекта  тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея.

7.Закупуването на тръжната документация на стойност от 30 лв./тридесет лева/ без ДДС да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.06.2021 г.

8. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга,от 8,00 до 17,00 ч.,след представяне на документ за закупена документация.

9. Тръжната документация на стойност от 30 лв./тридесет лева/ без ДДС се получава  от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.06.2021 г.
До участие в търга се допускат физически и  юридически лица.Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
-заявление за участие
-2 бр. декларации
-копие от лична карта
-юридическите лица наред с посочените горе документи представят и решение за регистрация на фирмата и удостоверение за актуално правно състояние; Булстат.
Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък,непрозрачен запечатан плик и да съдържа (името на участника,обекта за който се участва,предлаганата цена цифром и словом,подпис на лицето и печат,ако участникът е ЮЛ).Всяко предложение,което не отговаря на тези изисквания е недействително.

10.Паричната гаранция  за изпълнение на задълженията по договора за наем в размер на 10% от достигнатата на търга наемна цена за срока на отдаване  се внася в касата на общината към датата на подписване на договора.

11.Начин на плащане на цената – на равни годишни вноски, като първата годишна наемна цена се заплаща при подписване на договора, а всяка следваща до 30 число на месеца, през който е сключен договора.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел” , Радиовъзел гр.Айтос и се изложи на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ