ЗАПОВЕД № РД- 08 - 332

На основание чл. 57 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата № 2/2009 на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС,

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на обекти частна общинска собственост, представляващи закрити сергии /павилиони/ за продажба на цветя, сувенири, плодове и зеленчуци, находящи се в общински пазар - гр.Айтос, с номера 1,2,5 и 8, всяка с площ от  4.40 кв.м, с начална тръжна цена – 17.60 лв. /седемнадесет лева и 0.60 лв./ без ДДС месечен наем.
2. Търгът да се проведе на 28.07.2021 г. от 10:00 ч. в стая № 23 на Община Айтос.
3. Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста лева/ за един обект.
4. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00 /четиридесет лева/ без ДДС за обект.
5. Тръжната документация може да бъде закупена от Центъра за услуги и информация на граждани до 17 часа на 24.07.2021 г. включително.
6. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 17 часа на 24.07.2021 г. включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
7. Заявленията за участие, поставени в непрозрачен запечатан плик се приемат до 16:00 ч. на 27.07.2021 г. в ЦУИГ на общината.
8. Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, да се постави на видно място в сградата на общинска администрация и да се излъчи по местния радиовъзел.
9. Копие от заповедта да се сведе до знанието на Дирекция ОбСИР и Дирекция  ФСДУС за изпълнение.

Кмет на Община Айтос:/п/ Евгени Врабчев