О Б Я В Л Е Н И Е
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Трасе на водопровод от пи №167006 до УПИ І-135002, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос”. Трасето на водопровода преминава през следните имоти: УПИ І-135002, 458 (полски път), 451 (полски път), 865 (полски път),  землище на гр. Айтос.
           Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 (Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.7/26 януари 2010г.)