О Б Я В Л Е Н И Е
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Водоснабдяване с.Дрянковец, община Айтос, подобект: Кранова шахта с. Дрянковец – Напорен водоем с. Дрянковец”. Трасето на водопровода преминава през следните имоти: №41 (полски път), 58 (полски път), 191 (полски път), 193 (полски път), 20 (водоем), 206 (мера), 246 (полски път), 251 (полски път), 322 (полски път), землище на с. Дрянковец и имот №608 (полски път), землище на с. Мъглен.
           Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
(Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.7/26 януари 2010г.)