З А П О В Е Д № РД –08-67

На основание на чл. 60, ал.1, във връзка с чл. 28, ал.4, във връзка с чл. 57, т.4 от Наредба №2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 284, прието на заседание на Общински съвет –Айтос, проведено на 22.07.2021 г., протокол №23, т.19 от ДР
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на училищни и общински земеделски земи, възстановени с план за земеразделяне, описани по землища, местности, начин на трайно ползване, категория, площ и срок на отдаване в Приложение 1 от Решение № 284, прието на заседание на Общински съвет –Айтос, проведено на 22.07.2021 г., протокол №23, т.19 от ДР и Приложение 2.  Търговете да се проведат за следните населени места:
1. с. Лясково              10. с.Тополица         
2. с. Пирне                 11. с. Малка поляна 
3. с. Караново           12. с. Съдиево          
4. с.Пещерско           13. с.Поляново        
5. с. Мъглен                                  

                                   14. с. Черноград         
6. гр. Айтос                15. с. Черна могила 
7. с. Чукарка              16. с. Раклиново       
8. с. Зетьово              17.  с. Карагеоргиево               
9. с. Дрянковец                    

 2. Търговете да се проведат на 23.02.2022 г. от 09,00 часа  в стая № 34, на третия етаж в административната сграда на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.
3. Определям начални тръжни наемни цени за 1 дка на година както следва :
3.1.НИВИ
І    КАТЕГОРИЯ       - няма налични                  VІ    КАТЕГОРИЯ   -  7.00лв.
ІІ   КАТЕГОРИЯ       - няма налични                  VІІ   КАТЕГОРИЯ   -  6.00лв.
ІІІ  КАТЕГОРИЯ       -  11.00лв.                             VІІІ  КАТЕГОРИЯ   -  5.00лв.
ІV  КАТЕГОРИЯ       -  10.00лв.                             ІX    КАТЕГОРИЯ   -  4.00лв.
V   КАТЕГОРИЯ       -  8.00лв.                             Х     КАТЕГОРИЯ   -  3.00лв.
3. 2. СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
череши        -  50.00 лв./дка   праскови     -  15.00 лв./дка
ябълки         -  15.00 лв./дка   бадеми        -  15.00 лв./дка
лозя             -  20.00 лв./дка

4. Определям начални тръжни арендни цени за създаване на трайни насаждения за 1 дка на година както следва:
Категория Нач. тръжна поземлена рента в лв. за земите на тер. на Община Айтос
І и ІІ няма   
    общ. -
ІІІ 20,00
ІV 17,00
V 12,00
VІ 10,00
VІІ 9,00
VІІІ 8,00
ІХ 7,00
Х 6,00

5. Определям депозит  за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за площта на целия имот предмет на търга, който се внася в касата на общината (стая №10) до 16.00 ч. на 22.02.2022 г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем/аренда, определям парична гаранция в размер на една годишна наемна /арендна вноска, достигната на търга. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
 7. Утвърждавам  тръжна документация.
7.1. За отдаване под аренда за срок от 20 години за създаване на трайни насаждения за имоти посочени в Приложение 1.
7.2.  За отдаване под наем  за  3 години, или под аренда за 5 години за имоти посочени в Приложение 1.
7.3. За отдаване под наем за 3 години за имотите, придобити по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (по приложен списък – списъка да се чете без мерите и пасищата)- имотите, посочени в Приложение 2.
8. Тръжната документация е на стойност  40.00 лв. без ДДС за един комплект и може да се закупи от гише № 4 в центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ на общината в срок до 19.02.2022 г.
 9. Заявления за участие в запечатан плик, да се приемат до 16.00 ч. на 22.02.2022 г., в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
 9.1. квитанция за внесен депозит
 9.2. квитанция за закупена тръжна документация
 9.3. съдебно решение за регистрация на участника като търговец/юридическо лице/само за търговци/
 9.4. удостоверение за актуално правно състояние –  издадено в рамките на последните 6 месеца /за търговци/
9.5. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
9.6. Декларации  за оглед  - по образец
9.7. Удостоверение  за липса на задължения по ЗМДТ
9.8. Удостоверение за липса на задължения по договори с общината
10. Извлечение от заповедта и Приложение №1 да се поставят на определените за целта места в сградата на съответното кметство и в общината на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите.
10.1. Достъп до Приложение 2 – в ст. №26- Община Айтос и по кметствата по местонахождение на земеделските земи.
11. За справки и контакти: кметствата  по местонахождение на земеделските земи и Община – Айтос тел. 2- 57-81 и 2 - 35 -72. 
  Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Дирекция “Общинска собственост и икономическо развитие” и „Финансово стопански дейности и управление на собствеността”.
 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Дирекция “Общинска собственост и икономическо развитие”, „Финансово стопански дейности и управление на собствеността” за сведение и изпълнение и на кметовете по населени места за сведение.
КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ