ОБЯВЛЕНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ
ОБЯВЛЕНИЕ
Министерство на извънредните ситуации, на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител
ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на свободни длъжности "началник на отдел Аварийно - спасителни дейности":
1. В териториална дирекция „Гражданска защита" - област Бургас - 1 щатна бройка /за град Айтос/;
2. В териториални дирекции „Гражданска защита" - област Благоевград -1 щатна бройка /за град Гоце Делчев/;
3. В териториални дирекции „Гражданска защита" - Софийска област - 1 щатна бройки /за град Пирдоп/ и 1 щатна бройка за Софийска област към Главна дирекция „Национална служба Гражданска защита" към Министерство на извънредните ситуации.

Цел на длъжността: ръководи и участва в аварийно - спасителните дейности за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи и ликвидиране на последствията от тях.
Области на дейност: административна, организационна, контролна и информационна;
2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността:
2.1.Образование - висше, образователно- квалификационна степен -„магистър";
2.2.Минимален ранг за заемане на длъжността -II м; 2.3 .Минимален професионален опит - 6 години; 2.4. Минимална заплата за длъжността - 393 лв.
3. Специфични изисквания, съгласно Закона за защита при
бедствия:
3.1.Професионална област - технически науки или природни науки, математика и информатика;
3.3. Езикова подготовка - ползване на английски или френски език;
3.4. Компютърна подготовка.
3.5. Да не изтърпяват дисциплинарно наказание;
3.6. Да са физически и психически здрави;
3.7. Да не са осъждани, да няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;
3.8. Да са заемали 3 години ръководна длъжност или 6 години стаж по специалността в системата на Гражданска защита;
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. тест;
4.2. интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
5.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена
длъжност;
5.2. Копия от документи за придобита образователно-
квалификационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит;
5.4. Копие от удостоверение/сертификат за компютърна
грамотност;
5.5. Медицинско свидетелство;
5.6. Свидетелството от психодиспансер;
5.7. Свидетелство за съдимост;
5.8.Служебна бележка, че няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения от съответната следствена служба .
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявление в един централен или един местен ежедневник на адрес:
Министерство на извънредните ситуации- гр.София, пл,"Света Неделя" № 6.

7.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите се поставят на информационното табло на Министерството на извънредните ситуации - гр. София, пл. „Света Неделя" № 6, на съответната териториална дирекция „Гражданска защита" и на интернет страницата на министерството: www.mes.government.bg.
7.1. Отдел „ АСД - Айтос" е разположен на територията на
гр. Айтос;
7.2. Отдел „ АСД - Гоце Делчев" е разположен на територията на
гр. Гоце Делчев;
7.3. Отдел „ АСД - Пирдоп" е разположен на територията на
гр. Пирдоп.
8. Копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на всеки кандидат.


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО 27. 03. 2009 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО