Вход


Приложение № 2 към Заповед № Рд-08-505
Приложение № 2

Списък на свободните общински земи, които ще се отдават под наем и под аренда за пет годишен срок през стопанската 2008 – 2009 год. на територията на Община Айтос по землищата както следва :

№ Населено Вид Масив Кате- Площ Срок и
по на Местност гория в дка начин на
ред Място Имота Парцел отдаване
1 с.Пещерско изост.нива Манда баир 031009 10 49,415 аренда 5 год.
2 с.Пещерско изост. нива Ташла баир 125001 10 31,015 аренда 5 год.
3 с.Пещерско изост. Нива Куза 151001 10 18,790 аренда 5 год.
4 с.Пещерско ов.гр.бадеми Маркови кавали 176006 10 3,142 аренда 5 год.
5 с.Пещерско нива Пещерата 108014 10 8,300 аренда 5 год.
всичко за Пещерско 110,662
1 с.Съдиево нива Дюзлюка 037009 5 19,175 аренда 5 год.
2 с.Съдиево изост. нива Дюзлюка 050001 5 10,709 аренда 5 год.
3 с.Съдиево нива Хисаря 055010 8 3,854 аренда 5 год.
4 с.Съдиево изост. нива Хисаря 058008 8 2,998 аренда 5 год.
5 с.Съдиево изост. нива Хисаря 059008 8 3,000 аренда 5 год.
6 с.Съдиево нива Азмака 089005 4 1,879 аренда 5 год.
7 с.Съдиево Ов.градина-тер. Азмака 092010 4 3,007 аренда 5 год.
8 с.Съдиево из.нива Парцелите 152001 8 59,175 аренда 5 год.
9 с.Съдиево нива Домуз орман 153001 4 116,774 аренда 5 год.
всичко за Съдиево 220,571
1 с.Лясково нива Юртата 077006 10 7,004 аренда 5 год.
2 с.Лясково нива Саклъ тарла 146003 10 7,303 аренда 5 год.
3 с.Лясково нива Кеси кору 141002 10 3,000 аренда 5 год.
4 с.Лясково изоставена нива Бюлбюл дере 138009 10 5,001 аренда 5 год.
5 с.Лясково нива До лозята 122001 10 5,601 аренда 5 год.
6 с.Лясково изоставена нива Кайнарджата 115008 10 3,000 аренда 5 год.
7 с.Лясково изоставена нива Бюлбюл дере 115002 10 3,000 аренда 5 год.
8 с.Лясково изоставена нива До лозята 098005 10 13,397 аренда 5 год.
9 с.Лясково нива Малково 066005 10 6,470 аренда 5 год.
10 с.Лясково изоставена нива Маймун баир 054001 10 9,999 аренда 5 год.
11 с.Лясково нива Див.череша 133001 8 10,101 наем 3 год.
12 с.Лясково нива Кеси кору 141008 10 6,000 наем 3 год.
13 с.Лясково нива Лозята 001023 4 1,900 аренда 5 год.
14 с.Лясково нива Лозята 001090 4 1,703 аренда 5 год.
15 с.Лясково изоставена нива До лозята 098012 4 9,007 аренда 5 год.
всичко за Лясково 92,486
1 с. Малка поляна нива Чипладжика 034026 3 77,000 наем 2 год.
2 с. Малка поляна нива Фатмелика 013025 3 10,498 аренда 5 год.
3 с. Малка поляна из.нива Чипладжика 010009 3 37,799 аренда 5 год.
всичко за М. Поляна 125,297
1 гр.Айтос изост. нива Карнобатски път 227001 3 28,606 аренда 5 год.
2 гр.Айтос изост. нива Карнобатски път 228001 3 4,999 аренда 5 год.
3 гр.Айтос изост. нива Карнобатски път 229001 4 8,094 аренда 5 год.
4 гр.Айтос изост. нива Карнобатски път 230001 3 6,456 аренда 5 год.
5 гр.Айтос засолена нива Пирненски бахчи 235001 3 63,791 наем 3 год.
6 гр.Айтос наводнена нива Пирненски бахчи 238001 3 81,669 наем 3 год.
7 гр.Айтос наводнена нива Пирненски бахчи 239001 3 37,076 наем 3 год.
8 гр.Айтос нива Чеменлията 326001 8 4,142 наем 3 год.
9 гр.Айтос изоставена нива Герена 423001 3 64,929 аренда 5 год.
10 гр.Айтос изоставена нива Хамам дере 478001 3 45,000 аренда 5 год.
всичко за Айтос 344,762
1 с. Пирне нива Алана 045014 5 15,000 аренда 5 год.
2 с. Пирне нива Аладжа гарга 052008 5 10,921 аренда 5 год.
3 с. Пирне нива Коч 086006 4 20,001 аренда 5 год.
4 с. Пирне нива Коч 087009 4 15,438 аренда 5 год.
5 с. Пирне нива Новите лозя 091013 4 10,429 аренда 5 год.
6 с. Пирне нива Новите лозя 091014 4 6,663 аренда 5 год.
7 с. Пирне нива Къзълджик 093006 4 13,366 аренда 5 год.
8 с. Пирне нива Новите лозя 095020 4 9,697 аренда 5 год.
9 с. Пирне нива Къзълджик 099009 4 22,111 аренда 5 год.
10 с. Пирне нива Къзълджик 100014 5 4,640 аренда 5 год.
11 с. Пирне нива Миндов кайряк 102018 4 17,389 аренда 5 год.
12 с. Пирне нива Миндов кайряк 104001 5 35,711 аренда 5 год.
13 с. Пирне нива Есака 108003 4 4,959 аренда 5 год.
14 с. Пирне нива Таш копрю 112004 4 3,649 аренда 5 год.
15 с. Пирне нива Дурфана 118023 5 13,201 аренда 5 год.
16 с. Пирне нива Кюллюка 119021 4 5,366 аренда 5 год.
17 с. Пирне нива Под баира 120012 4 8,588 аренда 5 год.
18 с. Пирне нива Стойкова круша 122015 4 26,929 аренда 5 год.
19 с. Пирне нива Старите лозя 123003 4 3,000 аренда 5 год.
20 с. Пирне нива Старите лозя 123012 4 6,301 аренда 5 год.
21 с. Пирне нива Под баира 127008 4 5,000 аренда 5 год.
всичко за Пирне 258,359
1 с.Караново нива Меселима 035091 9 4,274 наем 3 год.
всичко за Караново 4,274
всичко за Общината 1156,411