Вход


О Б Щ И Н А А Й Т О С

З А П О В Е Д
                 № РД –08-194
гр. Айтос , 23.03.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА ,  заповед № РД-10-54 / 17.03.2022 г. на Областния управител – гр. Бургас и Заповед № РД-11-165 / 16.03.2022 г.  на НВМС-гр. София , във връзка с констатирано огнище на високопатогенна Инфлуенца по птиците близо до границата на  Румъния с Украйна и взетите решения на заседанието на епизоотичната комисия от 23.03.2022 г.

                                  ЗАПОВЯДВАМ:

1.  Всички птици да се отглеждат само в закрити помещения , така че да нямат контакт с други птици  .
2. Изхранваният фураж да се съхранява само в закрити помещения.
3. Домашните патици и гъски да се отглеждат разделно от други домашни птици.
4. Органите на РУ на МВР да засилят контрола по пътищата при придвижване на живи птици , като за всяко констатирано нарушение уведомяват незабавно ОВС гр. Айтос.
5. ОВС – гр. Айтос съвместно с представители на ДГС- гр. Айтос и ЛРД “Сокол”- гр. Айтос да осъществяват контрол върху здравословното състояние на дивите и прелетни птици. От намерените трупове на диви птици да бъдат вземани и изпращани незабавно проби за вирусологично изследване.
6. Кметовете на населените места и кметските наместници съвместно с ветеринарните лекари по населени места да осъществят контрол относно мерките на биобезопасност на животновъдните обекти.
7. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да засилят охраната , да осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта транспортни средства и хора , да не допускат отглеждането на птици и съхранението на фураж на открито и при промяна на здравословното състояние на птиците незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар.
8. При констатиране на завишена смъртност по птиците незабавно да се уведоми ОВС – гр. Айтос на тел. : 2 59 76  , 0884 331724 – д-р Тодоров , 0886 404851 д-р Петрова , 0558 22469 – дежурен в Община Айтос и на безплатните телефони 112 и 166.
Заповедта да се публикува във вестник “Народен приятел” и  излъчи по местния радиовъзел.
Кметовете на населените места и кметските наместници да запознаят всички собственици на птици с настоящата заповед.
Контрол по изпълнението на  заповедта възлагам на М. Кръстинска– директор на Д „ ОбСИР „    и д-р Т. Тодоров – официален ветеринарен лекар ОВС  гр. Айтос .
КМЕТ :/п/Е. ВРАБЧЕВ