Вход


О Б Щ И Н А А Й Т О С

ЗАПОВЕД
№ РД-08-193
гр.Айтос, 23.03.2022 г.

             На основание §4, ал.1 от Закона за сдруженията за напояване, Решение №82/10.06.2008 г., Решение №513/29.03.2007 г. на ОбС гр.Айтос и чл.57 и чл.60 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и като взех предвид протокол от 21.05.2021 г. на комисията за проверка състоянието на язовира

ЗАПОВЯДВАМ:

 1.Откривам процедура по провеждане на публичeн търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на язовир „Раклиновски път” – публична общинска  собственост, имот  № 000290  по плана за земеразделяне на с. Раклиново, с площ 111.844 дка,  АОС №266/20.04.1999 г., срок за отдаване 5 години, считано от датата на подписване на договора.
 1.1. депозит за участие 783 лв.  
 1.2.  начална цена 7829 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
 2.Търгът ще се проведе на 09.04.2022 г. от 9,00 ч. в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая 34. 
    3.Срок за подаване на заявления за участие - до 16,00 часа  на  08.04.2022 г. в деловодството на общината/ ЦУИГ/.
 4. Депозита за обекта се внася в касата на общината – ет.1, ст.10 до 16.00 часа на 08.04.2022 г.
  5.Утвърждавам тръжна документация за провеждането на търга и проекта на договор към нея.
6.Закупуването на тръжната документация на стойност от 48 лв. /четиридесет и осем лева/ с ДДС да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 07.04.2022 г.
7. Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга, от 8,00 до 17,00 ч., след представяне на документ за закупена документация.
8. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Заявления за участие в запечатан плик, да се приемат до 16.00 ч. на 08.04.2022 г., в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
 8.1. квитанция за внесен депозит
 8.2. квитанция за закупена тръжна документация
 8.3. съдебно решение за регистрация на участника като търговец/юридическо лице /само за търговци/.
 8.4. Булстат /за търговци/
8.5. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
8.6. Декларации  за оглед  - по образец
8.7. Удостоверение  за липса на задължения по ЗМДТ
8.8. Удостоверение за липса на задължения по договори с общината
     8.9. копие от лична карта
     Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък,непрозрачен запечатан плик и да съдържа (името на участника,обекта за който се участва,предлаганата цена цифром и словом, подпис на лицето (и печат,ако участникът е ЮЛ).Всяко предложение,което не отговаря на тези изисквания е недействително.
     9.Паричната гаранция  за изпълнение на задълженията по договора за наем в размер на 10% от достигнатата на търга наемна цена за срока на отдаване  се внася в касата на общината към датата на подписване на договора.
     10.Начин на плащане на цената – на равни годишни вноски, като първата годишна наемна цена се заплаща при подписване на договора, а всяка следваща до 30 число на месеца, през който е сключен договора.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел гр. Айтос и се изложи на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

        КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ