Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т АЙТОС
25.11.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти, собственост на Община Айтос, находящи се в землищата на гр.Айтос и с.Лясково.

 2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

 3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отмяна на решение № 301 на Общински съвет – гр.Айтос, обективирано в Протокол № 19 от 25.04.2022 г.

  4. Докладна записка от група общински съветници – Община Айтос, относно приемане на решение за изваждане от годишния план за приватизация продажбата на дялове на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД.
 
 5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на Автогарата в гр. Айтос.

 6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Суатя” с площ от 30,462 дка, находящ се в землището на с.Чукарка, община Айтос, съставляващ имот с № 000036, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот № 000027, 000098, 000037, имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 251/05.04.1999 год.”.

 7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Таушан кайряк” с площ от 53,572 дка, находящ се в землището на с.Пирне, община Айтос, съставляващ имот с № 000124, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот № 000280, 054010, 000071, 000122, 084013, 084016, 000125, 000128, 000279, 000149, 000265, имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 254/05.04.1999 год.”.

 8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Под селото” с площ от 46,866 дка, находящ се в землището на с.Чукарка, община Айтос, съставляващ имот с № 000167, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот № 000248, 000241, 041008, 000122, 000238, имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 255/05.04.1999 год.”.

 9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Главата” с площ от 8,646 дка, находящ се в землището на с.Пирне, община Айтос, съставляващ имот с № 000231, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот № 000281, 000230, 000206, 000210, 000233, 000212, 000232, имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 253/05.04.1999 год.”.

 10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Аладъна” с площ от 50,777 дка, находящ се в землището на с.Чукарка, община Айтос, съставляващ имот с № 000164, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот № 000165, 000321, 000238, 000181,  имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 248/05.04.1999 год.”.

 11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Алана” с площ от 11,761 дка, находящ се в землището на с.Пирне, община Айтос, съставляващ имот с № 000295, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот № 000292, 048008, 000050, 000297, 000285, 094014, 000274, 098011, имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 252/05.04.1999 год.”.

 12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Раклиновски път” с площ от 111,844 дка, находящ се в землището на с.Раклиново, община Айтос, съставляващ имот с № 000290, ЕКАТТЕ 62013, при граници: имот № 000306, 000288, 000154, 000152, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 266/20.04.1999 год.”.

 13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Микроязовир „Помпена станция” с площ от 48,283 дка, находящ се в м.”Помпена станция” в гр.Айтос, община Айтос, съставляващ УПИ Х, в кв.2 по ЗЗП на гр.Айтос, при граници: север – път V кл., изток – ПИ І в кв.1, ПИ 2,4,6,10,14 и 15 в кв.2 в м.”Помпена станция”, юг – язовирна стена, запад – край на регулацията на м.”Помпена станция”, имотът  актуван с Акт № 2350/15.04.2010 год. за поправка на Акт публична общинска собственост № 649/19.04.2000 г.”

 14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Топалака” с площ от 157,327 дка, находящ се в землището на с.Тополица и с.Черноград, община Айтос, съставляващ имоти с № 000199 с ЕКАТТЕ 72727 в землището на с.Тополица и № 000105 с ЕКАТТЕ 81102 в землището на с.Черноград, при граници: в землището на с.Тополица имоти №  № 0260003, 026004, 026005, 000203, 026006, 026007, 000205, 000200,  и в землището на с.Черноград имоти № 028001, 000099, 000107, 000115, 000103, 000083,  имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 3475/25.06.2013 год.”.

 15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Езерото” с площ от 114,382 дка, находящ се в землището на с.Лясково, община Айтос, съставляващ имот с № 000165, ЕКАТТЕ 44817, при граници: имоти № 000170, 000164, 094001, 000172, 000167, 000166, 076005, 076007, 076006, 076003, 076009, 076008, 00168, имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 265/20.04.1999 год.”.

 16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Чатала/Широката река” с площ от 38,325 дка, находящ се в землището на с.Пещерско, община Айтос, съставляващ имот с № 000205, ЕКАТТЕ 56321, при граници: имот № 000206,  имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 259/15.04.1999 год.”.

 17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир „Мъгленски път” с площ от 13,459 дка, находящ се в землището на с.Пещерско, община Айтос, съставляващ имот с № 000198, ЕКАТТЕ 56321, при граници: имот № 000197 и 000199,  имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост № 258/15.04.1999 год.”.

18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение на Решение № 273 от 27.02.2022 г.,  Решение № 295 от 27.03.2022 г. и Решение № 386 от 22.08.2013  г. на Общински съвет – Айтос.

 19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на право на надстрояване в УПИ ІІ-2446, кв.53 по плана на гр.Айтос с административен адрес ул.”Атанас Манчев” № 19.

 20. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на право на пристрояване и надстрояване на обект „Жилищна сграда в УПИ VІ-1312 кв.97” по плана на гр.Айтос с административен адрес ул.”Паркова” № 33.

 21. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собствениците на законно построена сграда в УПИ ХV-1956, кв.159 по плана на гр.Айтос с адрес ул.”Красна” № 4.

22. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот № 000129, с площ от 11,194 дка , АОС № 3446/10.04.2013 год., находящ се в местност „До корията”, землище с. М. Поляна в частна общинска собственост и даване на съгласие за продажба на имота.

 23. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на поземлен имот № 000240, с площ 73,114 дка, находящ се в землището на с.Пирне, м.”Миндов кайряк”, четвърта категория, НТП „Нива” – общинска земеделска земя, АОС № 3029/26.09.2011 г.

24. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имоти № 059015 с площ 5.212 кв.м., № 061019 с площ 7.297 кв.м. и № 062014 с площ 28.243 кв.м., находящи се в местност „Алана” в землището на с.Черноград.

25. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Нова стълбовна линия 110 кV за отклонение от стълб № 76 на ВЛ 110 кV „Свобода” до п/ст Айтос”.

26. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълване на Годишен план за паша в Община Айтос за  2013 г., приет с Решение № 285 от заседание на ОбС - Айтос, проведено на 27.03.2022 г.

 27. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 10 бр.

  28. Питания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:РУЖДИ  ХАСАН