Вход


Отговор на запитване от заинтересовано лице във връзка с открита процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 дка., находящ се в землището на с. Поляново, Община Айтос, включващ имот №000072, ЕКАТТЕ 57426, с площ 31,258 дка