Вход


З А П О В Е Д № РД-08-1170, гр. Айтос 26.11.2021 г.

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 години на следния недвижим имот: 25 кв.м. площ от подпокривното и покривно пространство на сграда, представляваща „Административна сграда” – публична общинска собственост на два етажа, с масивна конструкция, построена през 1984 г., със застроена площ 301 кв.м., разположена върху терен на площ от 2690 кв.м. в УПИ ІХ, в кв.8 по плана на с.Съдиево, при граници и съседи: изток-улица, запад–УПИ VІІІ, север–УПИ VІІІ и им.пл.№260 и юг–улица, за разполагане на телекомуникационни съоръжения и оборудване на покривното пространство на същата сграда, с начална тръжна цена 4 лв./1 кв.м. (четири лева за един квадратен метър) без ДДС наем на месец.
Началната тръжна цена е определена с Решение № 412/25.10.2013г. на Общински съвет гр.Айтос, обективирано в Протокол № 26/25.10.2013г.
2.Търгът да се проведе на 13.12.2013г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка за наддаване – 10.00 лв.
4.Депозит за участие в търга – 500.00лв./петстотин лева/, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: ТБ Алианц България АД, клон Бургас, IBAN: BG 07BUIN78553380820030, BIC: BUINBGSF в срок до 12.00ч. на 12.12.2013г.
5.Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00лв./четиридесет лева/ без ДДС за един комплект, която се закупува до 10.00ч. на 12.12.2013г. от Центъра за услуги и информация на гражданите, както следва:
- Копие от заповед за насрочен търг
- Заявление за участие
   - Искане за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
   - Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
   - Декларация за оглед на имота
   - Тръжни условия
   - Копие от Акт за частна общинска собственост №711/16.08.2000г.
 - Копие от скица на имота  
   - Договор за наем /проект/
6.Тръжната документация за участие в търга се окомплектова и поставя в непрозрачен бял плик и се подава от участника до 12.00ч. на 12.12.2013г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината.
Участниците трябва да представят следните документи:
            6.1 заявление за участие в търга- 1бр.                                                                                                   
            6.2 декларация за оглед на имота-1бр.
6.3 удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения от отдел „Местни данъци и такси”
6.4 удостоверение от общината за наличие или липса на задължения по сключени договори
6.5 документ за внесен депозит
6.6 документ за закупена тръжна документация
6.7 юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър.
6.8 пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
6.9 копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ
7.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
8.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16.00ч. на 11.12.2013г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
9. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел” и да се постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината.


ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС