Вход


З А П О В Е Д № РД – 08 – 1171/26.11.2013г. гр.Айтос

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обект - частна общинска собственост, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход, представляващ закрита сергия /павилион/ с номер 5, находящ се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос, с площ от 4,40 кв. м, с начална тръжна цена – 17,60 лв. /седемнадесет лева и 60 ст./ без ДДС месечен наем.
2.Търгът да се проведе на 13.12.2013г. от 13:15 ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. /един лев и 76 ст./
4. Депозит за участие в търга – 200 лв./двеста лв./, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: ТБ Алианц България АД, клон Бургас, IBAN: BG 07BUIN78553380820030, BIC: BUINBGSF, в срок до до 12:00часа на 12.12.2013г.
5.Определям гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем с ДДС.
6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00лв./четиридесет лева/ без ДДС за един комплект, която се закупува до 10.00ч. на 12.12.2013г. в Центъра за услуги и информация на гражданите, както следва:
- Копие от заповед за насрочен търг
- Заявление за участие
   - Искане за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
   - Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
   - Декларация за оглед на имота
   - Тръжни условия
     - Договор за наем /проект/
- Схема за разположение на обекта
7.Тръжната документация за участие в търга се окомплектова и поставя в непрозрачен бял плик и се подава от участника до 12.00ч. на 12.12.2013г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината.
Участниците трябва да представят следните документи:
            7.1 заявление за участие в търга- 1бр.                                                                                                   
            7.2 декларация за оглед на имота-1бр.
7.3 удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения от отдел „Местни данъци и такси”
7.4 удостоверение от общината за наличие или липса на задължения по сключени договори
7.5 документ за внесен депозит
7.6 документ за закупена тръжна документация
7.7 юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър.
7.8 пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
7.9 копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ и документ за регистрация за земеделски производител.
8.До участие в търга ще се допускат физически лица, регистрирани като земеделски производители и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
9.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16.00ч. на 11.12.2013г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
10. Начин на плащане: Достигнатата при търга цена се заплаща до 30-то число на всеки месец в касата на общината. Вноските са само в левове. Гаранцията по изпълнение на договора се възстановява при изтичане срока на договора за наем.

Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, да се постави на информационното табло на Общината и да се излъчи по местния радиовъзел.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос