Вход


Процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски земи

З А П О В Е Д

№ РД-08-1135

гр. Айтос,13.11.2013г.

 На основание на чл. 60, ал.1, във връзка с чл. 57, т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на  Решение на ОбС - Айтос  № 405 от 25.09.2013г., обективирано в Протокол №24, т.17 от ДР

З А П О В Я Д В А М:

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски земи, възстановени с план за земеразделяне, описани по долу в т.2.

2. Търговете да се проведат на 29.11.2021 г., от  10:00 часа в малката заседателна зала  на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” №3,  в следния ред :

 2.1.ПИ № 478003, с площ 22.670 дка, находящ се в землището на гр.Айтос, местност „Хамам дере”, категория трета , НТП „ изоставена нива”, при граници на имота: № 467003, № 000235, №000220, актуван с АОС № 3376/13.12.2012г.
2.2.ПИ № 269014, с площ 1.421 дка, находящ се в землището на гр.Айтос, местност „Алтън тарла”, категория трета, НТП „нива”, при граници на имота: № 269015, № 000410, № 000018, № 269013, № 269011, №269006, актуван с АОС № 3014/08.09.2011г.
2.3.ПИ № 423001, с площ 64.929 дка, находящ се в землището на гр.Айтос, местност „Герена”, категория трета , НТП „нива”, при граници на имота: № 955, № 777, № 275002, № 236, актуван с АОС № 282/03.09.1999г.
2.4.ПИ № 087021, с площ 3.001 дка, находящ се в землището на с.Съдиево, местност „Азмака”, категория трета, НТП „нива”, при граници на имота: № 087022, № 087019, № 087020, № 000393, актуван с АОС № 2425/30.09.2010г.
2.5.ПИ № 099238, с площ 2.466 дек, находящ се в землището на с.Карагеоргиево, местност „ Хаварите”, категория четвърта, НТП „нива”, при граници на имота: № 000180, № 099236, № 045001, № 099240, актуван с АОС № 3488/10.07.2013г.
2.6.ПИ № 099236, с площ 1.511 дка, находящ се в землището на с.Карагеоргиево, местност „ Хаварите”, категория четвърта,НТП „нива”, при граници на имота: № 000180, № 099235, № 045001, № 099238, актуван с АОС № 3490/10.07.2013 г.
2.7.ПИ № 017026, с площ 5.967 дка, находящ се в землището на с.Карагеоргиево, местност „ Кайнака”,категория четвърта, НТП „нива”, при граници на имота: № 1010, № 17027, № 77, № 17025, актуван с АОС № 337/03.09.1999г.

        3.Началната тръжна цена за отдаване под наем e съгласно Тарифа за отдаване под наем и аренда на общински земи в Община Айтос.

Начин на трайно ползване Мярка Категория
  І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х
Ниви лв. / дка 31.00 29.00 27.00 25.00 23.00 21.00 19.00 17.00 15.00 13.50
Ливади лв. / дка 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Пасища и мери лв. / дка 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Трайни насаждения /овощни  / лв. / дка   50    50 45 45 40 40 35 35 30 30
Трайни насаждения /лозя, лавандула и други трайни насаждения/ лв. / дка 45 45 45 45 40 40 35 35 30 30
За създаване на нови трайни насаждения  /овощни и лозя, лавандула и други трайни насаждения/ лв. / дка 60 55 50 45 45 40 40 35 35 30

       4. Определям стъпка на наддаване –10 % от началната тръжна цена на декар, според категорията на имота.
       5. Определям депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена за целия имот,  вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10), или по банков път по сметка на общината BG07BUIN78553380820030  в срок до 12:00 часа на  28.11.2013г.
       6. Сключването на договор за наем за ползване на обявените по този ред земеделски земи, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
      7. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям парична гаранция в размер на една годишна наемна вноска, достигната на търга , която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
8. Утвърждавам  7/седем/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договорите към нея, съдържащи следните документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг.
- Заявление за участие.
- Искане за наличие или липса на данъчни  задилжения по Закона на местните данъци и такси.
- Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос.
- Декларация за оглед.
- Тръжни условия.
- Скица на имота.
- Акт за общинска собственост.
- Договор за наем /проект/

9. Тръжната документация е на стойност  40.00 лв. без ДДС за един комплект и може да се закупи  в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината до 10:00 ч. на 28.11.2021 г.
10. Документи за участие в запечатан плик, да се приемат до 12:00 ч. на 28.11.2021 г., в ЦУИГ на общината. В него се поставят следните документи:
     10.1. Заявление за участие в търга
 10.2. Документ за внесен депозит
 10.3. Документ  за закупена тръжна документация
10.4. Декларация  за оглед на имота
10.5. Удостоверение  за наличие или липса на данъчни задължения по ЗМДТ
10.6. Удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с община Айтос
10.7. Копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ
10.8. Юридическите лица – търговци , наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната старница на Търговския регистър.
10.9. Нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга

11. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените  документи е необходимо да се постави фирмения печат.

12.Оглед на имотите да се извършва  всеки ден до 16.00ч. на 28.11.2021 г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

13. Начин на плащане: в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе  един месечен наем и една гранция по изпълнение на договора в размер на една годишна наемна вноска, достигната на търга. Наемната вноска за първата година  се внася при подписване на договора, а следващите годишни вноски  се внасят до 30 число на месеца, през който е сключен договора.

14. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос и на определените за целта места в сградата на съответното кметство и в общината на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите.

15. За справки и контакти: кметствата по местонахождение на земеделските земи и Община Айтос - тел. 2-57-81 и 2-77-45
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на отдел “ Стопански ” .
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
 
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос