Вход


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
28.11.2021
По повод стартиране на  проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”, екипът за организация и управлени на проекта информира всички заинтересовани страни и гражданството на община Айтос, че на 29.11.2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе информационна среща за презентиране на проектните дейности.