Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т А Й Т О С
29.10.2021
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Заявление от Деян Димитров Господинов – общински съветник в Общински съвет Айтос.
2. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Топалака” с обща площ от 157,327 дка., находящ се в землищата на с. Тополица и с. Черноград, Община Айтос, съставляващ имоти с № 000199 с ЕКАТТЕ 72727 в землището на с. Tополица и № 000105 с ЕКАТТЕ 81102 в землището на с. Черноград, при граници: в землището на с. Тополица имоти № 026003, 026004, 026005, 000203, 026006, 026007, 000205, 000200, и в землището на с. Черноград имоти № 028001, 000099, 000107, 000115, 000103, 000083, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 3475/25.06.2013 год.”.
3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - : „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с площ от 11,761 дка., находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващ имот с № 000295, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот № 000292, 048008, 000050, 000297, 000285, 094014, 000274, 098011, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 252/05.04.1999 год.”.
4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Главата” с площ от 8,646 дка., находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващ имот с № 000231, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот № 000281, 000230, 000206, 000210, 000233, 000212, 000232, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 253/05.04.1999 год.”.
5. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на комисия, за изготвяне на предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.
6. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2014 г. 7. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Медицински център І” ЕООД – гр.Айтос.
8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Приемане на Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Айтос за периода 2014 – 2016 г.
9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Приемане на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Айтос за 2014 г.
10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Приемане на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Айтос за 2015 г.
11. Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.
12. Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос.
13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-451, кв.141 по плана на гр.Айтос с административен адрес – ул. „Дядо Стойно” № 2. 14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-120, кв.9 по плана на с.Черна могила. 15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ ІІІ в кв.77, УПИ Х в кв.77а и УПИ ХVІІІ в кв.77 по плана на гр.Айтос.
16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 139029, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Татарски ниви” и промяна на начина на трайно ползване на имот с проектен № 139030.
17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на трасе на кабелна линия 1 кV от БКТП „Трите братя”, УПИ ІІІ, м.”Трите братя” до нов кабелен разпределителен шкаф пред имот №2666, м. „Трите братя”, землище на гр. Айтос и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.
18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ за поземлен имот № 681, местност „Провадийско шосе”, землище на гр.Айтос.
19. Питания.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: РУЖДИ ХАСАН