Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

О б я в а
13.12.2021
 По повод приключване на проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”...
[Целият текст на новината]

   1,