Решение №1 от 18.11.2009г., гр.Айтос

РЕШЕНИЕ № 1
18.11.2009г., гр.Айтос


На основание чл.7, във връзка с чл.2, чл.5, ал.4 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация  или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство във връзка с чл.5, ал.2 и чл.26, ал.1 от ЗПСК и в изпълнение на Решение № 211, прието с протокол № 20 от 09.04.2009год.  на Общински съвет - Айтос

РЕШИХ:
 
1.Откривам процедура за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние на обект: 1148 дяла, представляващи 100% от капитала на „КДС – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.
2.Вид на процедурата –  открит конкурс.
           3. До участие в  договарянето се допускат само кандидати – правоспособни юристи и отговарящи на условията, посочени в чл.13 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация  или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
           4. Разглеждането и оценяването на предложенията да стане в сградата на общината  на 14.12.2009г. от 10:00 ч. .
 5. Определям цена на един комплект правила за провеждане на процедурата  от 20 /двадесет/ лева без ДДС, платени в брой в касата на Общината в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 6. Срок и място за получаване на правилата за провеждане  на процедурата – в Центъра за услуги и информация на гражданите до 11.12.2009г.
 7. Срок и място на представяне на предложенията – представят се в запечатан, не прозрачен плик в Центъра за услуги  и информация на гражданите до 16:00 часа на 11.12.2009г., ако този ден е неприсъствен – първия следващ работен ден.
 8. Вид и размер на депозита за участие в конкурса – парична  вноска в размер на 100 /сто/ лева, платена в брой в касата на общината, стая № 10.
 9. Срок и място за получаване на допълнителна информация – до 11.12.2009г. в Община Айтос, ул. “Цар Освободител” 3, стая № 23, трети етаж на Общината.
           10. Решението да се публикува в два централни ежедневника и във вестник “Бургас - днес и утре “.

Кмет на Община Айтос:/п//Евгени Врабчев