МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Айтос

обявява конкурс за избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН гр. Айтос през 2010г. на граждански договор.

І. Необходими документи за кандидатстване:
1. Задължителни документи:
- молба до председателя на МКБППМН гр. Айтос
- копие на диплом за завършено висше образование;
- автобиография;
- свидетелство за съдимост;
- копие на лична карта;
- копие на трудова и/или служебна книжка;
- медицинско свидетелство за работа заверено от ЦПЗ (Център за психично здраве) по настоящ адрес при прекъсване на трудово правоотношение за поевче от три месеца.
- декларации в свободен текст по ІІ, т. 4 и т. 12.
2. Документи за допълнителна квалификация
- компютърна грамотност;
- документи удостоверяващи допълнителна професионална квалификация за работа с малолетни и непълнолетни извършили или склонни към извършване на противоправни прояви;
 ІІ.  Изисквания за обществен възпитател:
1. Да има висше образование (психология, педагогика, социални дейности, право, социология или други с педагогическа подготовка);
2. Минимум 5 години стаж по специалността;
3. Да не е осъждан;
4. Да не участва в общности с асоциална насоченост;
5. Да е представител на широк кръг от училищата в общината;
6. Да има практика като общестевни възпитатели;
7. Да е участвал активно в превантивната дейност на местната комисия,  дейността на комисията съгласно гл. ІІІ, чл. 11-25а от ЗБППМН или да е осъществявал друга превантивна дейност спрямо малолетни и непълнолетни;
8. Да познава нормативната уредба за работата с деца с противоправни прояви и структурите в системата за БППМН;
9. Да притежава умения за работа с деца и преди всичко с деца с девиантно поведение;
10. Да познава съвременните форми и методи за работа с деца с девиантно поведение;
11. Да има познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, с агресивно поведение, конфликтни, фрустрирани, с трудности в социализацията и общуването;
12. Да не работи на повече от едно работно място на трудов и граждански договори и да разполага с достатъчно време за да изпълнява задълженията си от ЗБППМН;

ІІІ. Срокът за приемане на документи е от 14.12.2009г. до 16 часа на 19.12.2009г

VІ. Документите се подават  в Центъра за информационно обслужване на гражданите в Община Айтос в запечатани, непрозрачни пликове с името на кандидата и конкурса за който кандидатстват.V. Подборът на обществените възпитатели ще се проведе чрез конкурс в два етапа:
1-ви етап -  Разглеждане на документите от членове на МКБППМН на 21.12.2009г. и обявяване на допуснатите до следващия етап;
2-ри етап - Събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на 23.12.2009г. от 9:00 часа в Дирекция „ОКВСТ” гр. Айтос.Списъците с резултатите от двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на информационното табло  в сградата на Община Айтос на:
- 21.12.2009г. – допуснатите до етап 2;
- 23.12.2009г. – резултатите от етап 2.Кандидатите с които ще се подпишат граждански договори за осъществяване на дейността като обществени възпитатели ще бъдат информирани лично.
VІ. Обществените възпитатели осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните..