Вход


СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-81/05.02.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за имот 021032, местност „Веран чешма”, землище на с. Чукарка, община Айтос с цел промяна статута на земеделска земя и отреждането на новообразуваните УПИ „за обекти за производство на ел.енергия”-зона Пп.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-82/05.02.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за имот 039027, местност „Ески балък”, землище на с. Раклиново, община Айтос с цел промяна статута на земеделска земя и отреждането на новообразуваните УПИ „за обекти за производство на ел.енергия”-зона Пп.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-83/05.02.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за имот 036006, местност „Юрта”, землище на с. Раклиново, община Айтос с цел промяна статута на земеделска земя и отреждането на новообразуваните УПИ „за обекти за производство на ел.енергия”-зона Пп.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-84/05.02.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за имот 040019, местност „Ески балък”, землище на с. Раклиново, община Айтос с цел промяна статута на земеделска земя и отреждането на новообразуваните УПИ „за обекти за производство на ел.енергия”-зона Пп.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-185/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план –план за застрояване) за УПИ ІХ-235, кв.175 по ЗРП на гр. Айтос.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-186/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-Парцеларен план за кабелно трасе 20кV до имот 099004, местност „Куз бою”, землище на с. Пещерско, община Айтос. СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-187/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-Парцеларен план за кабелно трасе 20кV до имот 129006, местност „Куз бою”, землище на с. Пещерско, община Айтос.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-188/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за УПИ ІІ, кв.74 по ЗРП на гр. Айтос.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-189/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-Парцеларен план за кабелно трасе 20кV за ел.захранване на мобилна базова станция в имот 000163, местност „Еклеме”, землище на с. Черна могила, община Айтос.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-190/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за УПИ І, кв.107 по ЗРП на гр. Айтос.

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-191/22.03.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за имот 016013, местност „Гробищата”, землище на с. Караново, община Айтос с цел промяна статута на земеделска земя и отреждането на новообразуваните УПИ „за производство на биодизел”-зона Пп.