Вход


О Б Я В Л Е Н И Е
       Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Въздушен електропровод за захранване на „Индустриален и бизнес парк Айтос””. Трасето на електропровода с дължина 71 метра започва от стълб №24 на електропровод ВЛ 110кV п/ст „Айтос” – п/ст „Слънчев бряг – запад”, находящ се в имот №511007 (нива, собственост на Лидия Василева Василева), преминава през имоти №000697(полски път, общинска публична собственост), №000681 (канал, собственост на МЗХ – ХМС, държавна публична собственост) и достига до имот №508001 (засолена  нива,  собственост на „Индустриален и бизнес парк-Айтос”) в  землището на гр. Айтос.
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 
(Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр.61 от 10.08.2012г. )