Вход


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Водопровод и канализация до „Индустриален и бизнес парк Айтос””.
       Трасето на водопровода започва от т.12 на приложения чертеж към проекта, преминава през имоти №000748 (полски път, публична общинска собственост), №000699 (канал, публична общинска собственост),  №000890 (засолена нива, общинска частна собственост) и №000948 ((полски път, публична общинска  собственост) и завършва във водомерна шахта в имот №000889 (засолена нива, общинска частна собственост) в землището на гр. Айтос.
       Сервитутът на трасето на канализацията засяга следните имоти в землището на гр. Айтос: №508001 (засолена  нива,  собственост на „Индустриален и бизнес парк-Айтос”), №000001 (полски път, публична общинска собственост), №000236 (канал, собственост на МЗХ-ХМС), №485001(засолена  нива, собственост на „Индустриален и бизнес парк-Айтос”), №000908 (канал, собственост на МЗХ-ХМС), 000930 (канал, собственост на МЗХ-ХМС), №000911 (полски път, публична общинска собственост), №000914 (мера, публична общинска собственост), №000695 (канал, публична общинска собственост), №000948 (полски път, публична общинска собственост), №000890 (засолена нива, общинска частна собственост), №000699 (канал, публична общинска собственост), №000748 (полски път, публична общинска собственост), №000056 (полски път, публична общинска собственост), №000907 (полски път, публична общинска собственост) и №272005 (нива, собственост на Лидия Василева Василева). Общата дължина на трасето на колектора е 3427 метра.
       Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 (Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр.61 от 10.08.2012г. )