Вход


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Път с трайна настилка за осигуряване на транспортен достъп до „Индустриален и бизнес парк Айтос””. Трасето на пътя започва от т. 18 и 19 на приложения към проекта чертеж, преминава през имоти: №000748 (полски път, публична общинска собственост), №000695 (канал, общинска частна собственост), №000699 (канал, общинска частна собственост), №000890 (засолена нива, общинска частна собственост) и №000948 ((полски път, публична общинска  собственост) и завършва в т. 14 и 15, находящи се в имот №000889 (засолена нива, общинска частна собственост), всички  в землището на гр. Айтос.
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр.61 от 10.08.2012г. )