Вход


НОВАТА МЕСТНА ВЛАСТ ЩЕ ПЛАЩА МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ЗА СТАРИ ДЪЛГОВЕ И НЕРЕДНОСТИ В ПРОЕКТИ
05.01.2022
КАКВО ПИТАХА СЪВЕТНИЦИТЕ И КАКВИ БЯХА ОТГОВОРИТЕ НА КМЕТА?
Въпрос: В какъв етап се намира  проекта за Пречиствателна станция на Община Айтос, коя е фирмата спечелила проекта, спазени ли са всички процедури по обществената поръчка, има ли финансови  санкции за община Айтос и какви са те?
/По договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011119-С004 по оперативна програма „Околна среда 207-2013г.” Община Айтос трябва да реализира проект № DIR-51011119-1-13 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос”/
Отговор на кмета Васил Едрев:
Констатацията е, че Без конкурс, директно е сключен договор c „Практис” ЕООД – гр. София за подготовка на тръжна документация за избор на консултант за техническа помощ и изпълнение на проекта, показва проверката.
Извършен е избор на одитор и избор на  изпълнител за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти за Пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос. Прието е решение за изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и е сключен е договор с "Комарт" ЕООД - гр. Бургас. Изготвена е и е внесена в Общински съвет Айтос докладна записка за упълномощаване на кмета на Община Айтос да подпише необходимите документи за искане на авансово плащане по първа фаза на проекта. Със свое Решение от 13.05.2011г. Общинският съвет е делегирал необходимите за това права на кмета на Община Айтос. С последващо решение от 28.06.2011г. Общински съвет - Айтос, относно поемане на Общински дълг от община Айтос, е възложил и делегирал права на Кмета на Община Айтос да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „Флаг” ЕАД , по силата на който да се поеме дългосрочен общински дълг с цел извършване на междинното и крайното плащане  на първия етап на проекта, до възстановяването им от финансиращия орган . Поискан е и е  получен аванс по проекта  в размер на 151 200 лв. (20% от предвидените средства за първи етап на проекта).
Тръжната документация за избор на консултант за техническа помощ е внесена за одобряване в Междинното звено по Оперативна програма „Околна среда” на 11.04.2022 г. На 19.05.2011г. след извършени корекции, документацията е внесена за втори път в Междинното звено. След отстраняване на забележките от фирма „Практис” ЕООД гр.София документацията е внесена окончателно от тях на 29.07.2011г., без да е съгласувана с екипа на проекта. В писмо от 16.08.2011г. Междинното звено прави констатацията, че изготвената техническа спецификация е изготвена на база на неактуалното „Ръководство за подготовка на проекти в сектор ВОДИ” по ОПОС 2007-2013 г. от 2008 г. и несъществуващо „Изискване към процедурите по възлагане, проектиране, съгласуване и строителство на канализационни мрежи и ГПСОВ”. Междинното звено изказва становище, че  изготвянето на Техническата спецификация трябва да се основава на „Изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” към 30.06.2021 г. и приложенията от 1 до 9 към тях, наред с Наредба 4 от 21.05.2021 г. за обхвата и съдържанието  на инвестиционните проекти към ЗУТ, и предлага допълнения, прави забележки и корекции/ седем страници/ . Междинното звено  прави в края на това писмо уточнение, че посоченият обхват е препоръчителен и не претендира за пълнота, и че кандидатът трябва да се придържа към изискванията на Наредба 4 и „Изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” от 30.06.2021 г. Забележките, които следва да бъдат отстранени от „Практис” ЕООД, гр.София са отстранени от членовете на екипа за управление, които внасят за последващ контрол документите.
Във връзка с постъпили сигнали, Агенцията за обществени поръчки подава жалба на 29.11.2021 г. срещу Решение № ОП-11-10/30.09.2011 година на Община Айтос – „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект: Пречиствателна  станция за отпадъчни води – гр.Айтос” с искане да отмени решението на кмета на Община Айтос от 30.09.2021 г. и одобреното с него обявление. Жалбата е е по повод поставени изисквания, които са в нарушение на чл.25, ал.5 от Закона за обществените поръчки и необосновано ограничават участието в процедурата на заинтересованите  лица.  На 05.12.2021 година Комисията за защита на конкуренцията образува открито  производство. Насрочено е заседание на 20.12.2021 г. на  Комисията за защита на конкурнцията по това производство. Очаква се решението да бъде обявено. Тъй като няма искане от АОП за налагане на временна мярка „спиране”, тръжната комисия продължава своята работа.
По отношение на въпроса за наложени финансови санкции отговорът може да бъде – до настоящия момент такива не са наложени. Но в зависимост от решенията на Комисията за защита на конкуренцията или Висшия административен  съд /в случай че бъде обжалвано решението на КЗК/ Община Айтос не е застрахована от налагане на финансова корекция от страна на Управляващия орган.
По покана на министър Нона Караджова се проведох среща в МОСВ по отношение изпълнението на  дейностите по този проект. Съществуваше реална заплаха за прекратяване на подписаното споразумение с Община Айтос, поради забавяне и неспазване на  предвидения в проекта  срок за обявяване на  процедурата за избор на консултант. Подписано беше допълнително споразумение за промяна срока за  изпълнение дейностите на първия етап от проекта.
Започването на работата на тръжната комисия по избора на консултант, /въпреки постъпилите жалби и сигнали до Агенцията за обществени поръчки и общината/, удължаването на срока за изпълнение на дейностите по първия етап от проекта от страна на Междинното звено и разбирането, което получихме от министър Караджова, ми дават надежда, че на този етап няма да се стигне до отлагане финансирането на проекта след 2014 г.  Надявам се това ще ни даде възможност да стартираме и да завършим дейностите по изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос.
Въпрос: В какъв етап се намира изграждането на канализация в с. Пирне, коя е фирмата изпълнител и грози ли ни финансова санкция при изпълнение на проекта?
/Отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, договор № 02/321/00433/
Отговор на кмета Васил Едрев:
На 25.10 2010 г., до ДФ „Земеделие” е изпратен списък на планираните обществени поръчки и Декларация, съгласно договора, подписан с Община Айтос. С писмо от 10.11.2021 г. ДФ „Земеделие” дава указание, че няма извършва предварителен контрол по отношение на планираните обществени поръчки. Следва кореспонденция между Община Айтос и ДФ „Земеделие” относно извършване на промени в заглавия на дейности от Количествено-стойностните сметки. Подписан е Анекс І на 01.03.2022 год. към договора с ново Приложение 3, съдържащо одобрените количествени сметки и техническа спецификация.
Избран е изпълнител за извършване на строителен надзор при строителството  на обект „Изграждане на канализационна система в с.Пирне –Община Айтос”. Сключен е договор за услуга от 30.05.2011г. с фирма „Васстрой консулт” ООД гр.Бургас.
Избран е изпълнител на СМР на обект „”Изграждане на канализационна система в с.Пирне –Община Айтос”и е подписан договор за изпълнение на обществената поръчка от 13.06.2021 г.  с фирма „ПОМА ГРУП” ЕООД гр. Бургас.
Съгласно указанията на ДФ„Земеделие”от 13.06.2021 г. са изпратени  документите по избирането на изпълнител за строителството и строителен надзор на обекта. Със свое писмо ДФ „Земеделие” уведомява Община Айтос за установени непълноти и неясноти в документацията за обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР, изготвени от консултант, и че във връзка с установено съмнение за нарушение може да бъде редуцирана безвъзмездната помощ, като размерът на финансовата корекция ще бъде в размер на 10% от стойността на договора. Съгласно Процедурата за осъществяване на контрол върху процедури, финансирани изцяло или частично със средства от европейски фондове са дадени 10 работни дни, за да се представят допълнителни документи, обяснение, коментари и бележки, с които Община Айтос да мотивира искане да не се редуцира безвъзмездната финансова помощ  или да се намали размерът на финансовата корекция. В отговор е изпратено мотивирано искане да не се редуцират отпуснатите финансови средства.
С писмо от 29.09.2021 г. ДФ „Земеделие” дава възможност да се представят допълнително документи във връзка с последващия контрол по избора на „Строителен надзор на обект „Изграждане на канализационна система  в с. Пирне - Община Айтос”, на което е отговорено в посочения срок. До настоящия момент ДФ „Земеделие” не е съгласувал проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности, но на 03.10.2021 г. е открита строителна  площадка на обекта и е започнало строителството.
Съгласно сключения договор на 08.10.2021 година между Община Айтос и ДФ „Земеделие”, Общината се задължава да изгради изцяло със собствени средства и въведе в експлоатация със съответните разрешителни, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/ в срок до 31.12.2021 г. Изграждането и въвеждането в експлоатация на ПСОВ не е част от одобрената инвестиция по договор и Фондът не дължи плащане на разходите извършени от ползвателя.  При неизпълнение на това задължение Общината връща на ФОНДА предоставената му финансова помощ за всички одобрени разходи по договора за отпускане на финансова помощ ведно със законната лихва от датата на получаване на съответното плащане.  В този случай дължимите суми се изчисляват на осн. Чл.39 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година и се прилагат разпоредбите на чл. 31 от Регламент на Комисията 1975/2006.
Въпрос: На какъв етап се намира изпълнението на канализацията на селата Мъглен, Карагеоргиево и Тополица, какви суми са необходими за тяхното завършване и чрез какви програми може да се приключи тяхното изграждане?
Отговор на кмета Васил Едрев:
1. Изграждане на канализация с.Мъглен – изпълнени са 70 % от предвидените дейности по изграждане на канализацията и 50 % от дейностите по изграждане на домови отклонения. Необходими са около 690 000 лв за довършване на обектите. Това не включва изграждането на пречиствателна станция, за която им отреден терен, изработен Подробен устройствен план. Предстои подготовка на документите и подаване пред Комисията по земята за промяна предназначението на терена  и изработване на  технически проект .
2. Изграждане на канализация с. Карагеоргиево – изпълнени са 83 % от дейностите по канализацията и  34 % от изграждането на домовите отклонения. Необходими са около 517 000 лв. за довършване на дейностите по канализацията и домовите отклонения..
3. Изграждане на канализация с. Тополица – изпълнени са  16% от дейностите по изграждане на канализацията и  6% от изграждането на домовите отклонения . За довършване на тези  дейности  са необходими около 1 576 920 лв.
И трите обекта са започнати и са финансирани от ПУДООС до 2009 г. когато сключените договори са прекратени. На въпроса: чрез какви програми може да се  приключи тяхното изграждане  е трудно да се отговори. Към момента няма отворени схеми по оперативните програми, по които може да  кандидатства  общината. Ако има възможност Общината да кандидатства за получаване на безвъзмездна помощ за довършване на обектите това ще стане с решение на Общинския съвет .
Въпрос: Какво е бъдещето на сградата на бившето Неврологично отделение, която се намира на ул. „Лиляна Димитрова”? Какво решение е взело бившето ръководство на Община Айтос, коя фирма е спечелила конкурса и в какво смята да се преустройва тази сграда?
Отговор на кмета Васил Едрев:
С решение №506/ 02.12.2010г. Общински съвет – гр. Айтос, одобрява  кандидатстването и дава съгласие за изпълнение на проектно предложение: „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос”. Дава своето съгласие, сграда публична общинска собственост (сградата на бившето Неврологично отделение), да бъде използвана за целите на проекта за срок не по малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта. За целите на проекта ще бъде използвана част от първия етаж  на сградата, за която е заложено да се направи основен ремонт.
След проведена процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи по проект: „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос”, протоколите на комисията и офертите на участниците бяха изпратени на УО - МТСП, дирекция «Социално включване» за становище. До този момент становище не е получено, поради това няма обявена спечелила фирма.
Въпрос: Има ли улици, които са асфалтирани през 2011 г., въпреки, че не са в утвърдения списък за асфалтиране?
Отговор на кмета Васил Едрев:
С Решение на Общински съвет  е одобрен списък на улиците за основен ремонт през 2011 г. на обща стойност 280 000 лв. Не е изпълняван основен ремонт на улици, извън списъка на ОбС. От планираните за основен ремонт на настилки в град Айтос 280 000 лева е извършен такъв на обща стойност 279 949,35 лв. т.е. планираните средства са изразходени и няма останали такива.
Въпрос за извършването на енергийно-ефективна реконструкция на Детско отделение към „МБАЛ – Айтос” ЕООД?
Отговор на кмета Васил Едрев:
Съгласно сключен договор между Община Айтос и Фонд „Енергийна ефективност” от 29.03.2022 г. е открита процедура за избор на изпълнител на  проект „Извършване на енергийно-ефективна реконструкция на Детско отделение към „МБАЛ-Айтос” ЕООД гр.Айтос. Договорен е търговски кредит с Фонд „Енергийна ефективност” и „Алмина консулт” ЕООД с погасителен план за срок от 60 месеца, считано от юли 2011 година в размер на 235 884.00 лв. главница и  39 969 лв. лихви.
Въпрос: Какви са задълженията на Община Айтос по договор за „Изграждане на канализационна мрежа на гр. Айтос” по Програма САПАРД ?
Отговор на кмета Васил Едрев:
На 24.10.2021 г., между Държавен фонд „Земеделие” гр. София и Община Айтос е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на пред-присъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в РБ /САПАРД/. Предмет на договора е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейности, посочени в молбата на проект № 290702100059, а именно: „Изграждане на канализационна мрежа на гр. Айтос”. Общият размер на помощта възлиза на 776 868.00 лв.
Условие за получаване на средствата е сключване на договор с избран изпълнител, след провеждането на тръжна процедура, който следва да бъде одобрен от Фонда. Такава процедура е проведена и на 10.07.2007  е сключен договор с предмет „Изграждане на канализационна мрежа в гр. Айтос”. Изпълнителят „Северни води” ООД гр.Бургас е извършил СМР в срок. Стойността на извършените  и осчетоводени СМР възлизат на 747 493,75 лв..  
Поради отказ за плащане от страна на ДФ „Земеделие”, Община Айтос не е изплатила стойността на изпълнителя. По този повод „Северни води”ООД гр.Бургас е завело иск против Община Айтос за размера на дължимата сума – 948 976,45 лв., включващо – главница, лихви и разноски. Образувано е търговско дело № 40/2011 г. по описа на БОС. С решение № 203/01.08.2011 г. искът против общината е уважен.
Община Айтос обжалва решението и по този повод е образувано търг. Дело № 279/2011 г. по описа на Апелативен съд – Бургас. Има Решение от 09.12.2011г. и към 15.12. дължимата сума е 1 101 283,29 лв. Ако не бъдат осигурени средства, Общинския съвет не вземе решение и сумата не бъде доброволно изплатена, Общината ще бъде натоварена с още приблизително 83 000 лв при едно изпълнително производство. Има входирано становище до мен като кмет на Община Айтос и до Общинския съвет от дружеството-изпълнител на проекта, което моля да бъде разгледано на следващото заседание.
Във връзка с извършен отказ от страна на Държавен фонд „Земеделие” Община Айтос е завела иск против фонда за размера на субсидията 776 868,00 лв без ДДС, лихви и разноски. По повод на което е образувано търг.дело № 653/2011 г. в Софийски градски съд. Делото е насрочено за разглеждане в открито заседание  за  27.01.2022 г.


Добавете коментар


Име:
E-mail:
Коментар:

Въведете текста от картинката: