Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т
А Й Т О С         
 С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   26.04.2022 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

[Целият текст на новината]

   1,