Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - АЙТОС
23.01.2022

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение от Кмета на Община Айтос относно приемане на отчет по бюджет 2011г.
Докл.: Кметът на Община Айтос
2. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно даване на съгласие за проектиране и изработване на ПУП – Парцеларни планове за изграждане на пътна връзка, електропровод, водопровод и канализация до „Индустриален и бизнес парк Айтос” и даване на съгласие за преминаването им през имоти общинска собственост.
Докл.: Кметът на Община Айтос
3. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на годишен план за приватизация през 2012 г. в община Айтос.
Докл.: Кметът на Община Айтос
4. Предложение от Кмета на Община Айтос относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2012-2015 год.
Докл.: Кметът на Община Айтос
5. Предложение от Кмета на Община Айтос относно отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите –  общинска собственост през 2011 г.
Докл.: Кметът на Община Айтос
6. Предложение от Кмета на Община Айтос относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 г.
Докл.: Кметът на Община Айтос
7. Предложение от Председателя на Общински съвет Айтос относно създаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване.
Докл.: Председателят на ОбС Айтос
8. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно вземане на решение за заплащане на дължими суми от Община Айтос, присъдени със съдебни решения, а именно Решение № 203/01.08.2011 г., постановено по т.д.№ 40/2011 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, потвърдено с Решение № 112/09.12.2011 год. По описа на Апелативен съд – Бургас, със страни „Северни води”ООД, ЕИК 130558439, в качеството на ищец и Община Айтос, в качеството й на ответник.
Докл.: Кметът на Община Айтос
9. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно актуализация на определение с решение № 577/13.05.2011 г. на Общински съвет – Айтос, максимални цени на таксиметровия превоз на територията на Община Айтос.
Докл.: Кметът на Община Айтос
10. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект „Общински нежилищен имот – кафе”Еделвайс”, ул.”Цар Освободител” № 15, гр.Айтос.
Докл.: Кметът на Община Айтос
11. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Айтос през 2012 г.
Докл.: Кметът на Община Айтос
12. Предложение от Кмета на Община Айтос относно допълнение на Решение № 193/20.02.2009 г. и Решение № 348/20.11.2009 г. на Общински съвет – Айтос.
Докл.: Кметът на Община Айтос
13. Докладна записка от Станка Господинова – Директор на дирекция „ФСДУС” в Община Айтос относно одобряване направените разходи за командировки от Кмета на Община Айтос за времето от 07.11-30.12.2011 г.
Докл.: Ст. Господинова
14. Докладна записка от Станка Господинова – Директор на дирекция „ФСДУС” в Община Айтос относно одобряване направените разходи за командировки от Председателя  на Общински съвет  Айтос за времето от 07.11-30.12.2011 г.
Докл.: Ст. Господинова
15. Предложение от Кмета на Община Айтос относно учредяване право на пристрояване в УПИ ІІ-1019 в кв.93 по плана на гр.Айтос, ул.”Паркова” № 56.
Докл.: Кметът на Община Айтос
16. Предложение от Кмета на Община Айтос относно  прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-2321 в кв.131 по плана на гр.Айтос, находящ се на ул.”Паскал Янакиев” № 17.
Докл.: Кметът на Община Айтос
17. Предложение от Кмета на Община Айтос относно  прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-86, 292 в кв.8 по плана на с.Карагеоргиево.
Докл.: Кметът на Община Айтос
18. Предложение от Кмета на Община Айтос относно  прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-196 в кв.25 по плана на с.Карагеоргиево.
Докл.: Кметът на Община Айтос
19. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  Общински съвет – Айтос: РУЖДИ  ХАСАН