Вход


ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ – 2011:
25.01.2022

ПРИХОДИ

Първоначалният план за приходите по бюджета е в размер на 13 127 хил. лв. След промените през годината, уточненият план е 14 567 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите е 14 957 хил. лв.
Първоначалният план на общата субсидия, определен със ЗДБ за 2011 г. е в размер на 6 512 хил. лв.  Уточненият план в края на годината е в размер на 6 961 хил. лв. Размерът на общата субсидия е многократно актуализиран през годината. Постъпилите средства в бюджета на общината като обща субсидия са в размер на  6 961 лв.- изпълнението на плана е сто процента.
През годината на базата на действително извършени разходи на общините се предоставят  допълнителни трансфери, които не се планират в първоначалния бюджет, но са предвидени със ЗДБ. Размерът на този вид трансфери за 2011 г. е 190 400 лв.
На основание чл. 31 от  ПМС № 334 /29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г.  на общината са предоставени субсидии за  вътрешноградски пътнически превози и за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната и за финансиране на ученически превози в размер на 216 хил.лв.От училищата са предоставени трансфери за съфинансиране на Проект „Обновяване на образователната инфраструктура „ по Оперативна програма регионално развитие в размер на 156 хил.лв.
• Собствените приходи за финансиране на държавни дейности
Съгласно решение на Общинския съвет, постъпленията от отдадените под наем училищни земи се използват за финансиране на училищата на делегирани бюджети и финансиране на ученически превози. Постъпленията за 2011 г. са в размер на 52 093 лв. при годишен план 44 000 лв. 10 113 лв. от тях са предоставени на училищата / ОУ „Светлина” с.Тополица -2 164 лв. ОУ „Хр.Ботев” с.Мъглен -3 052 лв. ОУ с.Пирне -4 748 лв. ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” Карагеоргиево – 149 лв../, а 41 980 лв. са разчетени за финансиране на ученически превози.
През изтеклата година училищата са реализирали собствени приходи - от предадени вторични суровини и тръжна документация -19 855 лв., от наеми - 22 617 лв., от лихви по депозити и банкови сметки – 17 795 лв.
Преходният остатък от държавни дейности от 2010 г., използван за финансиране на държавни дейности е в размер на 1 175 хил. лв. Общият размер на приходите за финансиране на държавните дейности през 2011 г. е 8 500  хил.лв.
Собствените приходи за 2011 г. за финансиране на местни дейности са в размер на 3 000 хил. лв. и включват данъчни и не данъчни приходи.
Данъчните приходи за 2011 г. са в размер на 1 042 хил. лв.,
при годишен план от 791 хил. лв. Преизпълнението на плана е с 250 хил. лв. Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 253 хил. лв., при план 200 хил.лв. Увеличеният размер на постъпленията в голямата си част е в резултат от промените в ЗМДТ, с които базата за изчисляване на ДНИ за юридическите лица се увеличи /по високата от двете - данъчната оценка или балансова стойност/. Постъпленията от данъка за придобиване на имущество са в размер на 253 хил.лв. при план 160 хил.лв.. Постъпленията от този данък се определят от броя и стойността на сделките за придобиване на имущество, осъществени на територията на общината. Върху неговия размер влияние оказва икономическата ситуация в страната. Най-голям е спадът през 2010 г.- 178 хил.лв., затова и планът за 2011 г. е 160 хил.лв. През 2009 г. приходите от този данък са били в размер на 273 хил.лв.
  Данъкът върху превозните средства е 447 хил. лв., при годишен план 350 хил. лв.. Увеличението на приходите от този  данък в голяма степен се дължи на предприетите мерки от отдел „Местни данъци и такси”. Направена е проверка за декларираните МПС на база на информация от КАТ Бургас. На нередовните платци  се изпращат съобщения , в резултат на което събираемостта е подобрена.
Постъпленията от патентния данък са 84 хил.лв., при план 80 хил.лв. и са на равнището на 2010 г.. Постъпленията от данъчните приходи непрекъснато нарастват в годините - за 2011 г. те са 34.7 % от общия размер на собствените приходи на общината при 31% за 2010 г. Това предполага и по-голямата им значимост по отношения самостоятелността на общината и необходимостта да се отделя по-голямо внимание при определяне на данъчните ставки, а също и за подобряване на събираемостта.
За изтеклата 2011 г. можем да отчетем, че са предприети всички необходими законови мерки за подобряване на събираемостта на данъчните приходи, което е видно от отчетените  резултат. 
Неданъчните приходи за годината са в размер на 2 082 хил.лв.,
 при годишен план 1 844 хил.лв..Приходите от собственост са: наеми от общинско имущество и земеделски земи, дивиденти, приходи от продажба на услуги и лихви по банкови сметки и са в размер на 359 хил. лв. при годишен план 328 хил. лв..
Приходите от наем на общинско имущество са в размер на 199 хил. лв. при годишен план 200 хил. лв. В действителност, приходите от наеми на общинско имущество са намалели в сравнение с 2010 г., тъй като в общия размер на приходите са постъпили задълженията за наеми от приватизатора на общинска фирма „Търговия” ЕООД /68 хил.лв /.
Неизрядните длъжници периодично са приканвани от отдел „Общинска собственост” с писма да погасят задълженията си. В голямата си част това са наематели на общински жилища, които са с финансови затруднения и с години имат стари задължения.
Приходите от наеми от земеделски земи и язовири са в размер на 32 хил. лв. при годишен план 25 хил. лв. Преизпълнението е в резултат на сключените нови договори при по високи цени достигнати на проведените търгове. Приходите от продажба на услуги са в размер на 56 хил.лв., при план 50 хил.лв., или 6 хил.лв. преизпълнение на плана. Преизпълнението е в резултат на повече приходи от продадена тръжна документация.
Значителен е размерът на лихвите по банкови сметки - 71 хил.лв. Тези постъпления са в резултат на депозиране на свободните парични средства през годината при по-висок лихвен процент. Постъпленията от дивиденти са в размер на 355 лв. от „Бургасинвест”. Общинските фирми не са внесли дължимия дивидент. Приходите от общински такси са в размер на 1 487 хил. лв. при годишен план 1 340 хил.лв. и с 90 хил. лв. повече от 2010 г.
Най-голям относителен дял - 52 % от общия размер на таксите е този на такса битови отпадъци  - 776 хил. лв., при годишен план 700 хил. лв., със 77 хил.лв. повече от миналата година. Високият ръст на ТБО в сравнение с предходната година се дължи на събраните недобори от стари години – 229 хил.лв. За сравнение, приходите от недобори през 2010 г. са - 115 хил.лв., през 2009 г.-88 хил.лв., през 2008 г.- 93 хил.лв. през 2007 г. - 78 хил.лв. Увеличението на събраните недобори е в резултат на създадената добра организация в отдел „МДТ” за изпращане на съобщения и покани и други действия, съобразно ДОПК на неизрядните длъжници.
Приходите от такси за ползване на общински пазари, тротоари и терени са в размер на 100 хил.лв. при годишен план 83 хил. лв., и с 18 хил.лв. по - малко от събраните през 2010 г. По-малко са приходите от промишления пазар и всяка година намалят. Приходите по този параграф включват преместваемите съоръжение, амбулантна търговия, терени, маси пред заведения и др. Таксите за детски градини са с в размер на 192 хил.лв. 99 % изпълнение на плана и са на равнището на 2010 г.. Таксите за Детска млечна кухня са 37 хил.лв., при план 38 хил.лв. Постъпленията от такси от Домашен социален патронаж са  в размер на 85 хил. лв., при план 80 хил.лв. Таксите от технически услуги са 76 хил.лв., с 9 хил.лв. по-малко от предвидените по план и с 13 хил.лв. по-малко от миналата година, което се дължи на намаления размер на частни и обществени инвестиции и свързаните с тях технически услуги.
Преизпълнен е планът за приходите от административни услуги със 7 хил.лв., и е на равнището на миналата година. Преизпълнен е планът за други общински такси с 54 хил.лв. Като други общински такси постъпват приходите от продажба на билети от Зоопарк – 21 хил.лв.; приходите от предоставените за ползване мери и пасища - 3 хил.лв.; приходите от паркинги - 33 хил. лв.; такса за преминаване през общински имоти 67 хил.лв. и др. Преизпълнението на плана е от постъпилата такса за прекарване на кабел високо напрежение в землището на с. Караново.
Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 28 хил. лв., при годишен план 30 хил. лв. Приходите от продажба на земя са в размер на 175 хил. лв. при годишен план 125 хил. лв. Те включват основно продажба на терени и земеделски земи. Постъпленията от отстъпено право на строеж са 2 204 лв. Приходите от концесии са в размер на 1 800 лв. по концесионен договор за градската градина при годишен план 1 500 лв. В плана не беше предвиден ДДС.
В общината са постъпили средства от дарения, помощи и др. Даренията са 13 хил. лв. от различни спонсори, основно за провеждане на празниците „Славееви нощи” и Димитровден. Средствата са изразходени по волята на дарителя.
Приходите за общински дейности  освен собствени приходи включват още:
Обща изравнителна субсидия - тя се предоставя на общините от Централния бюджет за издръжка на местни дейности. Размерът й  за 2011 г. е 1 481 хил. лв. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване, получени през 2011 г. са в размер на 47 700 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 291 хил.лв., от тях 187 хил.лв. са за основен ремонт на общински пътища.
Трансферите са от ПУДООС са 348   хил. лв., от АПИ - 8 861 лв. по договор с общината за текущ ремонт и зимно поддържане на участъци от републиканска пътна мрежа, по ОП „Човешки ресурси” от МТСП - 27 799 лв. за обществена трапезария.
През 2011 г. Общината е предоставила безлихвен заем към ИБСФ в размер на 13 777 лв. по решение на ОбС . Предоставен е трансфер към ИБС за съфинансиране по ОП  в размер на 83 хил.лв. Изплатени са на фонд „Енергийна ефективност” 14 743 лв. и на „Алмина”ЕООД -34 400 лв. за обект „Извършване на енергийно ефективна реконструкция на Детско отделение към „МБАЛ-Айтос” ЕООД.
Приходите за издръжка на местни дейности са в размер на 6 457 хил. лв., при уточнен годишен план от 6 028 хил. лв., преизпълнението на плана е с 429 хил.лв., главно в резултат на подобрената събираемост.
РАЗХОДИ
Разходите на общината за 2011 г. са в размер на 12 774 хил.лв. лв., при уточнен годишен план 14 567 хил.лв. Разходите за делегираните от държавата дейности са 7 472 хил. лв., от тях с държавни приходи са финансирани 7 233 хил. лв. и 239 хил. лв. - дофинансирани с общински приходи. Преходният остатък от държавни дейности е в размер на 1 267 хил.лв., от него 984 хил.лв. е в образованието, 65 хил.лв. - от социалните дейности, 127 хил.лв. - от здравеопазване и 91 хил.лв. - от държавните дейности в общинска администрация
Разходите за местните дейности са в размер на 5 302 хил. лв. в т. ч. капиталовите разходи – 1 475 хил.лв. Преходният остатък в местните дейности е в размер на 916 хил.лв. Той е формиран от преизпълнение на плана за собствените приходи, икономия на разходи за издръжка и неизразходвани средства по плана за капиталната програма .
• Образование
Общият размер на разходите за издръжка на образованието са 6 190 хил. лв. и представляват 48.5 % от разходите на общинския бюджет. Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 5 378 хил.лв., разходите за местни дейности са 812 хил.лв.
Разходите за заплати и осигурителни вноски в образованието са в размер на 4 224 хил.лв. или 72.4 % от общите разходи за издръжка. Текущата издръжка е в размер на 1 700 хил.лв.  Разходите за основни ремонти  и придобиване на ДМА във функция „образование”са в размер на 265 хил.лв.
Уточненият план за разходи на държавните дейности в образованието е 6 406 лв.,  отчетените разходи са 5 378 хил.лв. Реализираните икономии са в размер на 984 хил.лв.
Разходите за издръжка на общообразователните училища са в размер н 3 716 хил.лв., от тях разходите за текуща издръжка без заплати и капиталови разходи са 752 хил.лв. Значителен е размерът на разходите за горива и ел. енергия 125 хил.лв., разходите за външни услуги - 37 хил.лв., разходи за текущ ремонт - 103 хил.лв. За основен ремонт и придобиване на ДМА са изразходени 95 356 лв.
В ЦДГ в делегираната от държавна дейност са изразходени за възнаграждения и осигурителните вноски – 1 104 хил.лв., за издръжка 32 хил.лв. и за капиталови разходи 26 хил.лв. Разходите за Подготвителните полудневни групи в училище са в размер на  69 хил.лв.
За извънучилищни дейности са изразходени 23 хил.лв. За спорт в училище - 9 хил.лв. Разходите за ученически превози са в размер на 175 хил.лв., като 151 хил.лв. са осигурени от централния бюджет, а останалите-от приходите от училищни земи. За дофинансиране на маломерни паралелки в училищата, общината е осигурила средства в размер на 75 хил.лв. Изразходени са 69 хил.лв.
Във функция „ образование”  за местни дейности са изразходени 672 хил. лв. при годишен план от 722 хил. лв. Разходите за местни дейности включват - заплати и осигуровки на персонала в "ПДГ" и издръжката на "ЦДГ";ППД  и "Други дейности по образованието". Разходите за издръжка на Целодневните детски градини са в размер на 540 хил.лв., от тях за храна са изразходени 158 хил.лв. Събраните приходи от такси за ползване на ЦДГ са 192 хил.лв.,  те  покриват  разходите за храна и 34 хил.лв. остават за друга издръжка. Най- значителен е размерът на средствата за горива и ел. енергията - 197 хил.лв. За текущи ремонти са изразходени 69 хил.лв. Капиталовите разходи са в размер на 140 хил.лв.
В ПДГ разходите са в размер на 71 хил.лв. при план 75 хил.лв. и на равнището на миналата година. За други дейности по оабразованието са изразходени 61 хил.лв. Реализираните икономии в местните  дейности са в размер на 50 хил.лв.
Всички училища приключиха 2011 г. с преходни остатъци. Те ще се включат в бюджетите на училищата през 2012 г. и могат да се използват и за капиталови разходи.
 Общински център за социални и здравни услуги
- изразходени са 522 хил.лв., при уточнен годишен план от 714 хил.лв. Разходите включват издръжката на "Дома за стари хора"; "Дневни центрове за деца  и възрастни с увреждания"; ", заплати на работниците в Детска млечна кухня, на училищни фелдшери и издръжка на училищните здравни кабинети. Разходите за Дома за стари хора са 180 хил. лв. при план 201 хил. лв. Реализирани са икономии в размер на 21 хил. лв.
За издръжката на Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания са изразходени 213 хил.лв. Реализирани са икономии в размер на 44  хил.лв. Реализираните икономии са в резултат на увеличените стандарти за издръжка  на социалните дейности  и строгата финансова дисциплина .Те могат да се ползват през следващата година за издръжка,  подобряване на материалната издръжка и за инвестиционни разходи. Друга държавна дейност в частта за заплати е "Детска млечна кухня". Разходите са в размер на 44 хил. лв. при план 61 хил. лв.
Разходите за издръжката на здравните кабинети в училищата и детските градини са в размер на 70 хил.лв -  разчетени са изцяло като държавна дейност. В тях се включват възнагражденията на училищните фелдшери и разходите за поддръжка на училищните здравни кабинети и  необходимите медикаменти. Реализираният преходен остатък е в размер на 110 хил.лв., който ще се разчете в същата дейност през 2012 г.
В ОЦСЗУ  разходите за  местните дейности са 431 хил. лв. при годишен план  457 хил.лв.,
Местните дейности включват – „Домашен социален патронаж”, “Клуб на пенсионера и инвалида”, „Обредни домове и зали”, Други дейности по социалните услуги и издръжката на „Детска млечна кухня”.  Разходите за ДСП са в размер на 195 хил.лв. със 12 хил.лв. повече от 2010 г., което е в резултат на увеличените цени на хранителните продукти. Броят на обслужваните лица /160/ в града и в селата се е запазил. От такси за ДСП в бюджета са постъпили 85 хил.лв., разликата от 110 хил.лв. се финансира с други общински приходи. Аналогичен е случая с Детска млечна кухня. Постъпленията са 36.5 хил.лв., издръжката - 52 хил.лв. Броят на обслужваните деца в ДМК се е запазил. Разходите в „Обредни дейности” са в размер на 92 хил.лв. През 2011 г. са закупени 2 броя хладилни камери за покойници с цел подобряване качеството на услугата.
• Общинска администрация и дейностите към нея.
В дейност „общинска администрация" с държавни приходи се осигуряват заплати и осигурителни плащания. Издръжката на администрацията се осигурява от местните приходи. Разходите за заплати, осигуровки, и СБКО на общинска администрация са 913 хил. лв., при план 980 хил.лв. Икономията в размер на 67 хил.лв. През изтеклата 2011 г. бяха изплатени обезщетения при пенсиониране на служители в размер на 25 хил.лв. и обезщетения за неползван отпуск - 27 хил.лв.
В дейностите по от функция „Отбрана и сигурност” разходите са 67 хил.лв., при годишен план 90 хил.лв. Тези дейности включват – дежурните по ПМС _№ 212 и издръжката на дейността, Детска педагогическа стая, издръжката на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, материалното стимулиране на обществените възпитатели, разходите по Отбранително - мобилизационна подготовка /талкиране/ и др. Реализирани са икономии в размер на 23 хил.лв. Като разходи за държавни дейности са отчетени и изплатените присъдени издръжки в размер на 14 хил. лв. Тези средства  се осигуряват от Централния бюджет.
Държавна дейност са и читалищата. Първоначалният план за субсидиите на читалищата е 133 хил.лв. Увеличението му впоследствие е в резултат на допълнително предоставените средства в размер на 3 хил.лв. на 6 читалища по одобрени проекти. Към държавните дейности са включени възнагражденията на програмата по “СПОЗ”, трансферите за компенсации за безплатни пътувания и разходите от субсидиите за вътрешноградските превози.
Дофинансирането за делегираните от държавата дейности е в размер на 170 хил.лв., при план 188 хил.лв.  От тях  - 67 хил.лв. са за дофинансиране на общинска администрация, 8 хил.лв. за разходи за проведените президентски и парламентарни избори и 95 хил.лв. за основен ремонт на сградата на читалище с. Пирне.
Издръжката на местните дейности към общинска администрация е в размер на 2 724 хил. лв., при план за разходи - 3 016 хил. лв.  Капиталовите разходи са в размер на 1 330 хил.лв.
Най-голям относителен дял от общия размер на разходите е този на дейност „Чистота”, за която са изразходени 820 хил. лв.. Разходите са със 177 хил.лв. повече от миналата година, 141 хил.лв. от тях са от ново въведените такси по чл. 71 от ЗУО.
Разходите за дейност „общинска администрация" са 448 хил. лв., които са със 141 хил.лв. повече от миналата година в резултат на - работно облекло - 21 хил.лв. Горива - 40 хил.лв. повече - от преминаване на поддръжката на отоплителната система към общината. Платени такси по съдебни дела 52 хил. лв. Текущ ремонт в повече от миналата година - 38 хил.лв.
За дейност „Изграждане и ремонт на уличната мрежа” са изразходени 378 хил.лв. Основно, разходите са за текущ ремонт на уличната настилка. Разходите за уличното осветлението на града и селата и поддръжката му са в размер на 202 хил.лв., с 25 хил.лв. повече от миналата година.
Сравнително завишени в сравнение с миналата година са разхода за „Други дейности по икономиката” - с 149 хил.лв. повече., от тях 147 хил.лв. са изплатените суми по Гр. Дело № 460 на БОС за „Младежкия център”. 
Издръжката за останалите дейности към общинска администрация е в по-малък размер и не се различава съществено от предвидените кредити  и от разходите за предходните години.
През 2011г. общината е предоставила субсидии от собствени приходи в размер на 84.5 хил.лв.  За спортните клубове 74 хил.лв.., за “РСПАБ” – 2 хил.лв. за “РПУ” - 5 хил.лв., и Туристическо дружество „Чудни скали” - Айтос – 4.5 хил.лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

През 2011 г. разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт са в размер 1 865 хил. лв. От собствени бюджетни средства, преходен остатък и целева субсидия са вложени общо 1 403 хил. лв. Размерът на разходите за „Канализация-села” със средства, получени от ПУДООС  е 348 хил.лв.
Разходите за ремонт на улични и тротоарни настилки в града и селата са 443 хил. лв. За ремонт на общинските пътища са изразходени 278 хил.лв., от тях 187 хил.лв. са от Целева субсидия.
Отчетените разходите по „Оперативни програми” финансирани от собствени средства са в размер на 114 хил.лв. По-голяма част от тези разходи са извършени през предходни години, а през 2011 г. са отразени по съответните проекти.

       ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
В Общината се водят три извънбюджетни сметки, отнасящи се за процесите по приватизацията, разкрити на основание на  параграф 39 от Закона за държавния бюджет  за 2011 г.
• „Специална сметка към ОбС за приходите от приватизация на общински предприятия" - През 2011 г., по тази сметка няма постъпления. От предвидените за приватизация два обекта Кафе сладкарница „Еделвайс” и БКС ЕООД няма реализирана сделка.
• „Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол" -  Постъпленията по тази сметка са само лихви в размер на 18 лв. Разходите са в размер на 8 154 лв. За публикации на обяви 1 655 лв., за приватизационна оценка на „КДС Айтос” ЕООД - 5 500 лв. , за правен анализ на обект Кафе сладкарница „Еделвайс”- 999 лв.
• „Специален фонд към Общински съвет за инвестиции и дълготрайни активи" - Постъпленията по тази сметка са 1 лв. лихви разходи няма. Наличните средства в края на годината са 1 139 лв.
• Общината е открила сметка по оперативни програми съфинансирани от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз
По  тази сметка  са отчетени средствата по:
- ОП „Човешки ресурси” -  Проект „Подкрепа за достоен живот”. По този проект са постъпили трансфери от „Агенция социално подпомагане” в размер на 90 150 лв. Разходът е в размер на 90 148 лв.-основно за заплати  и осигуровки на социалните асистенти.
- ОПРР „Образователна  инфраструктура”- по сметката са отчетени постъпления в размер на 230 583 лв. лв. от бюджета на общината /съфинансиране/. Отчетен е разход в размер на 112 191 лв. Голяма част от разходите в размер на 80 576 лв.са извършени преди стартиране на проекта през 2010 г. Съгласно указания на МФ- ДДС – 07 и изискванията на Управляващия орган тези разходи се отразяват  по извънбюджетната сметка след стартиране на проекта и се сторнират от бюджета.
-ОПРР – „Прочистване , укрепване и разширяване на диги на Река без име преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река” Проектът стартира през м. юли 2011 г. По този проект са отчетени трансфер /съфинансиране / от бюджета на общината 8 376 лв. и безлихвен заем 1 500 лв. Разходите са в размер на 8 676 лв., като разходите направени преди подписване на договора за безвъзмездна помощ са в размер на 3 876 лв.
- ОП „Околна среда” –„Изграждане на ПСОВ” За този проект са постъпили 151 240 лв. аванс от МОСВ .Разходите са в размер на 21 260 лв.
- Общината администрира и разходите по ОП „Човешки ресурси”-„Нов избор” По сметката са постъпили 55 866 лв. от Агенцията по заетостта и 12 277 лв. безлихвен заем от общината. Изразходени са 68 115  лв. за заплати и осигуровки на озеленители.
• Общината е открила и извънбюджетна сметка на бенефициенти на „Държавен фонд „Земеделие”. По сметката са постъпили средства в размер на  1 706 628 лв. от РА към ДФЗ по проект за „Изграждане на канализационна система в с. Пирне”. Разходи няма. Постъпила са по сметката 1655 лв. лихви. По тази сметка са отчетени и средствата по ОП „Училищен плод” Постъпили са 25 888  лв. Разплатена е храна на децата в училищата и детските градини.
От изнесените и коментирани до тук данни за отчетната 2011 г., изводът е че във финансово отношение годината е относително успешна. Собствените приходи на общината са повече от предвидените по план и повече от миналата година Така че приходната част е успешно изпълнена. Разходната част на бюджета се характеризира с някои непредвидени плащания свързани със съдебни дела, които дават негативно отражение в посока увеличение на разходите.
Бюджетната 2011 г. приключихме с 2 184 хил.лв. преходен остатък, който ще бъде разчетен в бюджета през 2012 г. и ще смекчи негативното отражение на предстоящи плащания по съдебни дела.
Директор „ФСДУС”: Станка Господинова