Вход


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА В СРЯДА
23.06.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно придобиване на имот – стопанска сграда – бензиностанция, находяща се в имот № 000170 в землището на с.Пирне, община Айтос.

2. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно намаляне възнаграждението на общинските съветници и промяна на решение № 48 в протокол № 4/30.01.2012 г. от заседание на Общински съвет – Айтос.

3. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно промяна в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Айтос за 2012г.
        
4. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно  включване в годишния план за приватизация на обект № 11 – търговско помещение в гр. Айтос, ул.”Станционна” № 49 с площ 159 м2 и обект № 18 – търговско помещение в гр. Айтос, ул. „Свобода” № 9 с площ 83м2.

5. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно  включване в годишния план за приватизация – търговски обект, находящ се на ул.”Свобода” № 5, имот пл. № 2059 в кв.119 А по плана на гр.Айтос.

6. Приемане отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.

7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Айтос” ЕООД – гр. Айтос

8. Приемане отчет за дейността на „Медицински център І”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.

9. Приемане отчет за дейността на „Айтос - Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос за 2011г.

10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на „Айтос-Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос.

11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на критерии за провеждане на конкурс за възлагане на пътнически превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми.

12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за обезщетение на собственици.

13. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2012 г.

14. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на капиталната програма на Община Айтос за 2012г

15. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно молба от Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” – гр.Айтос за намаляне размера на такса смет.

16. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно молба № 39-00-9/04.05.2012 г. от Гичо Господинов – Председател на ПК „Ат.Манчев” за закупуване на УПИ V, кв.21 по плана на гр.Айтос, актуван с АОС № 971/11.11.2002 г. с площ 375 кв.м.

18. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и гражданин – собственик на недвижим имот.

19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на цена на имот № 159010, м.”Могилата”, землище гр.Айтос, определена от оценител, регистриран в Камарата на независимите оценители съгласно сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100307 от 08.08.2021 г.

20. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда „Пералня”, със застроена площ 132 кв.м., находяща се в УПИ VІІ, кв.7 по плана на с.Съдиево.

21. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за промяна на улична регулация за УПИ І-86,292, кв.8 по плана на с.Карагеоргиево.

22. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 4 бр., частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 23. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 963, находящ се в ЗЗП, м.”Слънчева лъка”, землище гр.Айтос.

 24. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 196, находящ се в ЗЗП, м.”Слънчева лъка”, землище гр.Айтос.

 25. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 70, находящ се в ЗЗП, м.”Ляската”, землище гр.Айтос.

 26. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 12 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

27. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на План за паша в Община Айтос за 2012 г., приет с решение № 68/21.03.2012 год. в гр. Айтос, с.Поляново, с.Пещерско, с.Чукарка, с.Съдиево, с.М.Поляна, с.Пирне, с.Дрянковец.

 28. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на План за паша в Община Айтос за 2012 г., приет с решение № 68/21.03.2012 год. В  м.”Стари гробища” – с.М.Поляна.
     
 29. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН