Вход


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Подземен ел.провод от ТП „Шатра” до помпена станция към водопровод за пи №90018, 90019, 90020, 90021, 90022, 90023, 90024 по КК на гр. Айтос”. Трасето на ел.провода, с дължина 319м, преминава през имоти №499 (пасище, мера, общинска собственост), 505 (полски път, общинска собственост), 811 (местен път, общинска собственост), и достига до пи №841(лесопарк, общинска собственост), землище на гр. Айтос.
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.96 от 06 декември 2011г.)