Вход


О Б Я В Л Е Н И Е
         Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасе на водопровод от язовир „Парка” до пи №90018, 90019, 90020, 90021, 90022, 90023, 90024 по КК на гр. Айтос”. Трасето на водопровода, с дължина 1924м, преминава през имоти №493 (полски път, общинска собственост), 790 (полски път, общинска собственост), 476 (път ІV клас, общинска собственост), 477 (полски път, общинска собственост), 505 (полски път, общинска собственост), 526001 (нива, общинска собственост ), 811 (местен път, общинска собственост), и достига до пи №841(лесопарк, общинска собственост), землище на гр. Айтос.
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.96 от 06 декември 2011г.)