Вход


ОБЩИНА АЙТОС

Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2012г. е до 31.01.2012г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща до 31.01.2012г. На предплатилите за цялата година в същия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
Останалите срокове за подаване на патентните декларации са както следва:
1. Непосредствено преди започване на дейността - когато дейността започва след 31.01.2012г.;
2. В 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата - за всички промени в обстоятелствата, вкл. при прекратяване на патентната дейност;
3. В срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.61и, ал.1 и 2 от ЗМДТ - за преминаване към облагане по общия ред.
За подаване на декларация след законоустановения срок се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за ЕТ в размер до 500лв.
За непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за ЕТ в размер до 1000лв.