Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - АЙТОС
08.02.2022
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т
А Й Т О С
             
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   20.02.2022 г. /понеделник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на Пробационна служба – Айтос безвъзмездно право на ползване на помещения – частна общинска собственост.
2.   Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение на Решение № 609/28.06.2011 г. на Общински съвет – Айтос.
3.  Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос относно определяне на представители от Община Айтос в общото събрание на РАО „Тракия”.
4.  Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос относно обявяване  на   имот  актуван с Акт за публична общинска собственост   №141/16.09.1998 год.,  находящ  се в с. Караново кв.21, парцел VІІІ от  публична  в частна  общинска собственост.
5.   Докладна записка от Васил  Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна в Наредба № 4/2006 г. за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Айтос и Наредба № 1/2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.
6.   Предложение от  Васил  Едрев - кмет на Община Айтос, относно приемане на  бюджет 2012 г.    
7.   Предложение от Васил  Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане структурата на Общинска администрация – Айтос.
8.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Общината в „Бургасинвест” ООД.
9.   Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 12 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
10.  Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН