ОБЩИНА АЙТОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.3, ал1, т.1 чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 131 от 09.10.2008г. на Общински съвет – Айтос, ПРИЕМА:
1. Утвърждава приватизационната оценка в размер на 14 100 /четиринадесет хиляди и сто/ лв. за продажба на обект: общински нежилищен имот, находящ се в с.Тополица, община Айтос, актуван с акт  № 903 от 10.06.2002г., представляващ обособена част от втори етаж на търговска сграда, бивш „кафе-аператив”, със застроена площ от 99м2 и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 200, състоящ се от 950м2, попадащ в УПИ VІ, в кв. 13 по плана на с.Тополица,  за начална тръжна цена.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 3, от 10:00ч., за продажбата обект: общински нежилищен имот, находящ се в с.Тополица, община Айтос, актуван с акт  № 903 от 10.06.2002г., представляващ обособена част от втори етаж на търговска сграда, бивш „кафе-аператив”, със застроена площ от 99м2 и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 200, състоящ се от 950м2, попадащ в УПИ VІ, в кв. 13 по плана на с.Тополица.
3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена по т.1.
4. Депозитът за участие е парична вноска 1410 /хиляда четиристотин и десет/ лв. и се превежда до последния работен ден, предхождащ търга по банкова сметка BG 07 BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц България” – АД, клон Бургас.
5. Тръжната документация на цена 100 /сто/ лв. без ДДС, внесени в касата на общината, се получава в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината, до два работни дни преди датата на търга.
6. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината.
7. Начин на плащане – достигнатата при търга цена се заплаща еднократно в левове в деня на сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
9. Оглед може да се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена тръжна документация.
10. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.
Председател: /п/ Зейджан Али
Решението е обнародвано в ДВ бр.17 / 02.03.2010г. Търгът ще се проведе на 06.04.2010г.