ЗАПОВЕД № РД-08-159

ЗАПОВЕД
№ РД-08-159
гр. Айтос, 05.03.2022 г.

          На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост , чл. 45 и чл. 60, ал. 1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решения на ОбС Айтос  № 409/23.02.2010г.

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване,  м. „Слънчева лъка” и м. „Набожната къща”, както следва:
1.1.   Поземлен имот   № 171, м. „Слънчева лъка”  с площ 998 кв.м.
1.2.   Поземлен имот   № 1323, м. „Слънчева лъка”   с площ  835 кв.м.
1.3.   Поземлен имот   № 362,  м. „Слънчева лъка” с площ  758 кв.м.
1.4.   Поземлен имот   № 650,  м. „Слънчева лъка” с площ   1106 кв.м.
1.5.   Поземлен имот   № 773, м. „Слънчева лъка”  с площ  708 кв.м.
1.6.   Поземлен имот   № 1035,  м. „Слънчева лъка” с площ   660 кв.м.
1.7.   Поземлен имот   № 1036, м. „Слънчева лъка”  с площ   728 кв.м.
1.8.   Поземлен имот   № 1165, м. „Слънчева лъка”  с площ    421  кв.м.
1.9.   Поземлен имот   № 134, м. „Набожната къща”  с площ   1403 кв.м.
1.10. Поземлен имот   № 234, м. „Набожната къща”  с площ   814 кв. м.
1.11. Поземлен имот   № 186, м. „Набожната къща”  с площ   1012 кв.м.
1.12. Поземлен имот   № 187, м. „Набожната къща”  с площ    1065 кв.м.

2. Търговете да се проведат на 24.03.2022 год. както следва:

2.1. На 24.03.2022 г. от 8.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 171 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 998 кв.м., актуван с АОС № 2259/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.2. На 24.03.2022 г. от 8.35  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1323 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 835 кв.м., актуван с АОС № 2258/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
 2.3. На 24.03.2022 г. от 08.40 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 362 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 758 кв.м., актуван с АОС № 2261/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.4. На 24.03.2022 г. от 08.45 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 650 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 1106 кв.м., актуван с АОС № 2260/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.5. На 24.03.2022 г. от 08.50 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 773 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 708 кв.м., актуван с АОС № 2265/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.6. На 24.03.2022 г. от 08.55 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1035 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 660 кв.м., актуван с АОС № 2263/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.7. На 24.03.2022 г. от 09.00 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1036 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 728 кв.м., актуван с АОС № 2264/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.8.  На 24.03.2022 г. от 09.05 часа, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1165 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 421 кв.м., актуван с АОС № 2262/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.9. На 24.03.2022 г. от 09.10 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 134 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1403 кв.м., актуван с АОС № 2271/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.10. На 24.03.2022 г. от 09.15 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 234 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 814 кв.м., актуван с АОС № 2272/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.11. На 24.03.2022 г. от 09.20 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 186 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1012 кв.м., актуван с АОС № 2270/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.12.  На 24.03.2022 г. от 09.25 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 187 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1065 кв.м., актуван с АОС № 2269/09.12.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
 Цената е без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка
върху добавената стойност).
             3.Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 16.00 часа на  23.03.2010г.
 4. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”ЦарОсвободител” № 3, ет.3 , стая  № 34.
             5. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 23.03.2010г. в деловодството на общината /ЦУИГ/
              6. Утвърждавам 12 /дванадесет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
 7. Закупуването на тръжната документация на стойност от 40 /четиридесет/ лв. без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  22.03.2022 г.

  8. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена документация.

      9. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация
     - документ за внесен депозит
         - заявление за участие
         - декларация за оглед на имота
         - 2 броя удостоверения :
• удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
• удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
         - копие от лична карта
         - юридическите лица наред с посочените горе документи представят и решение за регистрация на фирмата , удостоверение за актуално правно състояние и Булстат.

Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък, непрозрачен запечатан плик и  съдържа името на участника, обекта за който се участва, предлаганата цена цифром и словом , подпис на лицето и печат,ако участникът е ЮЛ. Всяко предложение, което не отговаря на тези изисквания е недействително.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел” , Радиовъзел гр.Айтос и се постави на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ